ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားသပိတ္ ေအာင္ျမင္မႈအား ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳျခင္း

Send this to a friend