တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

Send this to a friend