ေျမဧရိယာ ၅၄၅၉ ဧကကို သံမဏိစက္ရံု(ပင္းပက္)သို႔ လႊဲေျပာင္းသည့္အေပၚ ေက်းသီးရပ္သူရြာသားမ်ားက ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူဖတ္ရႈရန္။

Download this press release in English HERE.

Send this to a friend