လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ (အစိုးရသက္တမ္းဝက္ အစီရင္ခံစာ)

 

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend