ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာသြယ္တန္းထားေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအနီးရွိ အစိုးရကင္းေစာင့္တပ္က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင့္ေနသည့္ လယ္သမားကို ပစ္သတ္ခဲ့

မူရင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend