ေနာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ပါ၀င္ပါက အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေျပာ

October 14th, 2018  •  Author:   7 Day Daily  •  1 minute read

လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္၀သျဖင့္ ေနာက္အစုိးရ သက္တမ္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္ မရွင္၌ အလႊာစုံမွ အမွန္တကယ္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသည့္ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္အႀကံျပဳ ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ ေကာ္မ ရွင္တြင္ သေဘာထားတင္းမာသူ မ်ားပါ၀င္ပါက အႏၲရာယ္ရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးယုလြင္ ေအာင္က သုံးသပ္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔ အခြင့္အေရးေကာ္္မရွင္ကုိ တည္ ေထာင္သည္မွာ ခုနစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပုိင္းျဖတ္ ထားသည့္ႏုိင္ငံအဆင့္ဌာနႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမျပႏုိင္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ဖြဲ႕ က ေအာက္တိုဘာအတြင္း ထုတ္ ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္ လူ႔ အခြင့္အေရး   ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္ရန္ နယ္ပယ္စုံမွပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ထံ ေျဖရွင္းခ်က္ မေပးျခင္း၊ ေပးေသာေျဖရွင္းခ်က္ မ်ားမွာလည္း လက္ခံႏုိင္ရန္ ေက် နပ္ဖြယ္မရွိပါက အေရးယူကုိင္ တြယ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာေပး ရန္ သမၼတႏွင့္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ စာ ခြၽန္လႊာတင္သြင္းႏုိင္သည့္ အာ ဏာေပးအပ္သည့္ပုဒ္မတစ္ခုကုိ ေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ ျဖည့္စြက္ ျခင္းမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳေၾကာင္း အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပး မယ္၊ မေပးဘူးကေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္မွာပဲ စဥ္းစားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ သူတို႔က ေပးသင့္တယ္ဆုိသူတို႔ ဆုံးျဖတ္ေပါ့။ ဥပေဒကို လုိအပ္ သလုိျပင္ဆင္ေပါ့။ အဲဒီလုိလုပ္ ပိုင္ခြင့္ေပးမယ္ဆုိ ေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕၀င္ေတြထဲမွာ အရမ္းသေဘာ ထားတင္းမာတဲ့သူေတြပါလာရင္ နည္းနည္းပုိၿပီးေတာ့အေျခအေန ကုိ ႐ႈပ္ေထြးသြားေစႏုိင္တာေပါ့ ေနာ္။ ဟုိဘက္၊ဒီဘက္မွ်တစြာညိႇ ႏႈိင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ႏုိင္တ့ဲပုဂၢိဳလ္ ေတြနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီႏွစ္ဖက္ကုိ စဥ္းစားေပးႏုိင္မွသာ အဆင္ေျပ မွာေလ။ တစ္ဖက္ဖက္ကုိ ေဇာင္း ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကုိေရြးမိရင္ ပုိၿပီးေတာ့ ျပႆနာႀကီးကုန္မွာ ေပါ့’’ ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦး ယုလြင္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ က အစုိးရသည္ ၎တို႔ႏွင့္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေန ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ က က်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေ၀ ဖန္ထားသည္။ ယင္းအစည္းအ ေ၀း၌ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပန္ ၾကားမႈအေျခအေနသည္ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ သုံးႏွစ္စလုံးတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သာရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ က ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ယခုမူသက္ ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက စာျပန္ၾကားမႈ သည္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိတုိးတက္ လာေၾကာင္း 7Day Daily အား ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာ္မရွင္ ကုိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ ေဆးႏုိင္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမမ်ား၊ အပစ္ရပ္ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ အဟန္႔အတားမရွိ ၀င္၊ထြက္ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္လုပ္ ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွင္းရွင္းလင္း လင္းေပးရန္၊ တရား႐ုံးေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေဆးၾကား နာဆဲအမႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)အၿပီး သတ္စီရင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာ အမႈ ဆုိလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ ေပးရန္တို႔ုကုိ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ တြင္ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳထား သည္။

မူလသတင္းကို ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။