ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွက္ဥပ္ေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းသင့္အေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္း

Send this to a friend