လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ေသြးသစ္ေလာင္းရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ၿပီဟုဆို

ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ကို ေသြးသစ္ေလာင္းရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေကာ္မတီ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမႉး မသၪၨာ႐ႊန္းလဲ့ရည္က ေျပာဆိုသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ဖြဲ႕က “သက္ဆိုင္သူထံ ျပန္ပို႔ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လည္တင္သြင္း ရမည္″ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂရင္းေဟးလ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

“လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ သက္ တမ္းက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ကုန္ဆုံးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်ိန္က ေကာ္ မရွင္ကို လူ႕အခြင့္အေရး အေတြ႕အႀကဳံႂကြယ္၀ၿပီး သမာသမတ္က်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေသြးသစ္ေလာင္းဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္″ဟု မသၪၨာ႐ႊန္းလဲ့ရည္က ေျပာဆိုသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာမွာ အာရွေဒသ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးဌာနမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္၏ အာရွေဒသအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအ ေပၚ သုံးသပ္တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခန္းမ်ားကို ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕၊ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆုံမွတ္၊ မ်ိဳးဆက္လႈိင္း၊ စစ္မွန္ ေသာျပည္သူ႕ေက်းကၽြန္အဖြဲ႕၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ မြန္ျပည္ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး-ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေလာကအလင္း၊စမိုင္းလ္ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ Synergy အဖြဲ႕တို႔က ေရးသားထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပါရီအေျခခံမူမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အစိုးရထံမွ အမွီအခုိ ကင္းမႈကို အာမခံျခင္း၊ အလႊာစံုစနစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား လုံေလာက္ေရး၊ လံုေလာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

မူရင္းသတင္းကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend