ပုပၸါးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ IKO ၏ အျမင္သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend