ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား သံုးသပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း

October 5th, 2018  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ အာဏာရလာခ်ိ္န္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္းကို မၾကံဳစဖူး ၾကံဳေတြ႔လာရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (Myanmar National Human Rights Commission – MNHRC) ၏ အခန္းက႑သည္လည္း မေရမရာ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

MNHRC ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သံုးသပ္ထားေသာ “သက္ဆိုင္သူထံျပန္ပို႔ရန္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ MNHRC ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ားအတြက္ ပါရီအေျခခံမူမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို MNHRC မွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားသည့္ MNHRC ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ MNHRC ကို  ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခ်ိ္န္မွစ၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ MNHRC ၏ တု႔ံျပန္မႈမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္တင္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာစလံုးျဖင့္ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အနည္းငယ္သာပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘာသာကို အဓိကထား အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔)

အခ်ိန္    – ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီအထိ

ေနရာ    – BEST WESTERN Green Hill Hotel၊ အမွတ္ ၁၂ ဖိုးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည့္သူမ်ား

 • သြင္လင္းေအာင္၊ ဒါရုိက္တာ၊ စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔
 • သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္၊စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွဴး၊ဒီမုိကေရစီဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ
 • ေအာင္ခိုင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔
 • Alex Moodie၊ သုေတသနညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ေ၀သူမ်ားမွာ –

 • ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ (ACDD)
 • ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႔ (Burma Monitor)
 • အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္ (Future Light Center)
 • မ်ိဳးဆက္လိႈင္း (Generation Wave)
 • စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔ (Genuine People’s Servants)
 • လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Association of Human Rights Defenders and Promoters)
 • မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation of Monland)
 • ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး – ထိုင္းႏိုင္ငံ (Kachin Women’s Association – Thailand)
 • ေလာကအလင္း (Loka Ahlinn Social Development Network)
 • ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ (Progressive Voice)
 • စမိုင္းလ္ပညာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Smile Education and Development Foundation)
 • Synergy (Social Harmony Organization)

ဆက္သြယ္ရန္

ေအာင္ခိုင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+ ၉၅ (၀)၉၇ ၉၀၄၉ ၅၃၅၈၊ akm@progressive-voice.org / info@progressive-voice.org

ဤမီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာ ျမန္မာဘာသာကို  ဤေနရာမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download this Media advisory in English HERE.