ေျမာက္ဦးဆႏၵျပပြဲြတြင္ပါဝင္ခဲ့သူ ေဒသခံ (၈) ဦးအား မတရားဖမ္းဆီးထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend