သတင္းေထာက္ကိုဝလံုး(ခ)သက္ဦးေမာင္ ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး(ခ)မိုးေအာင္ တို႔အား ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က

ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကို၀လံုး(ခ)သက္ဦးေမာင္   ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး(ခ) မိုးေအာင္ တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမွဳ ဥပေဒျဖင့္ ယေန႔၊ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အား ႀကီးမားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ျခင္း၊

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ လြတ္လပ္ဘက္မလိုက္၍ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊

၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ျခင္း၊

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာနယ္ဇင္းသတင္းမီဒီယာက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား ႀကီးမားစြာ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း၊

တို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ ယခင္အစိုးအရမ်ားလက္ထက္ ကဲ့သို႔ပင္ စိုးရိမ္ရဆဲျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္၊ ယေန႔ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့့္ ကို၀လံုး(ခ)သက္ဦးေမာင္   ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး(ခ) မိုးေအာင္ တို႔အား အျမန္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္မွ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မူလသတင္းေထာက္တာဝန္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕။

ဦးျမင့္ေအး (အမွဳေဆာင္ဒါရိုက္တာ)

09420243125

ဦးေမာင္ေမာင္ေလး (စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ)

095180212

ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး (ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စည္းရံုးလွဳံ႕ေဆာ္ေရးဒါရိုက္တာ)

09421039493

 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕သည္ လူအခြင့္အေရးပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend