Statement 379 Views

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

August 13th, 2018  •  Author:   Pa-O Youth Organization  •  1 minute read
Featured image

ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ ေန႔တြင္ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသလူထုမ်ားမွ “လြတ္လပ္ေသာ – ကုိယ္က်ိဳးမေမွ်ာ္ကိုးေသာ” အေျခခံမူျဖင့္လူထုအက်ိဳးျပဳ လူမႈအက်ိဳးျပဳအစည္းအရုံး အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

“ကၽြႏု္ပ္တိုု႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာ စာအုပ္သည္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ဆီဆုိင္၊ ဟိုပုံး ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြင္းရွိ မိမိတို႔လက္လွမ္းမွီေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံၿပီး ရရွိခဲ့သည့္ သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ားကို ျပဳစုေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြ  ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲျပႆနာအေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ သတင္းမွတ္တမ္းအဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ရရွိလာေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဖာ္ျပသင့္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ ထုတ္ႏုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

 

သိမ္းဆည္းခံေျမယာေနာက္ခံအက်ဥ္း ႏွင့္ အေျခအေန

ေျမယာသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေျမယာကိုအမွီျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားအားလုံး အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္အတြက္ လြန္စြာမွအေရးႀကီးသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူဦးေရ ၇၀ % ေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမည္အားျဖင့္ ေတာင္သူဦးႀကီး မ်ား အားအေလးထား အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီးေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားအားအာဏာရွိသည့္ သူမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရႈထား ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ပအုိ၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈုျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရၿပီး သိမ္းဆည္းမႈတြင္ အဓိကအားျဖင့္  စစ္တပ္ ႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္သူအမ်ားစုသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံၾကရသည္။ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ သည့္အဖြဲ႔မ်ားကိုအစိုးရမွ ေျမယာမ်ား ခ်ေပးျခင္း အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အဓိက လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ ေျမယာမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္မ်ား ကုမၸဏီမ်ား တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၎သိမ္းယူမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း လူထုမ်ားအားအသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈအားနည္းျခင္း အမိန္႔အာဏာကို က်င့္သုံး၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆိုင္မႈအရ ယေန႔ ထိတိုင္ ေျမယာဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ရိုးရာဓေလ့အရေျမယာမ်ားကို ေရွးယခင္ကတည္းက မိမိတို႔ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆင့္ဆင့္က်င့္သုံးခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ မူလေျမပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ မူလေျမယာမ်ားကို အကာအကြယ္မဲ့ သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာ က်င့္သုံးမႈ မ်ားအား အာဏာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္းအျပင္ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ ၎တို႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ျပဳေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အမႈမ်ားကို  ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည့္ အေျခအေနမ်ား ၾကဳံေတြ႔ ခဲ့ရသည္။

 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြျပသနာမ်ား

 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထိခိုက္ျပီး စား၀တ္ေနေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ား ထိခိုက္ နစ္နာ သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရႈံးမႈေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ မူလေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းမ်ားအျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားအား ပိုမိုျမႇင့္မားလာေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးခံခဲ့ရ သည့္ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ေျမယာျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာ ပိုင္မ်ားဘက္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳျခင္းအျပင္ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ အၾကပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားအား  ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ စကားသံမွ

“သူတို႔လာဖ်က္ဆီးတဲ့ႏွစ္ အဘကိုယ္တိုင္လည္းအရမ္းခံစားရတယ္ အဘစိုက္ထားတဲ့ ပဲစင္းငံု၊ ႏွမ္းတို႔ ပါသြားတယ္။ ယူလို႔ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ လာျပီးဖ်က္ဆီးသြားၾကတယ္။ ရြာသူ/သားေတြကမလုပ္ပါနဲ႔ အဘတို႔ထမင္းငတ္ ကုန္္လိမ့္မယ္ နားမလည္ေပးၾကပါဘူး။ မိန္းမ ေယာက္်ားအားလုံး ဘက္ဟိုးကားေအာက္ေနေတာ့ ေန႔ဘက္မလုပ္ ေတာ့ဘဲ ညဘက္က်ေတာ့ ဆက္လုပ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ေသနတ္ ပစ္ကြင္းလုပ္မယ္လို႔ေတာ့ၾကားတယ္ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿခံသမားမ်ားက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ လုပ္ေနရသူ ခုျပႆနာလိုမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔လိုက္ေတာ့ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိျဖစ္သြားတယ္။”

 

ျပႆနာအရင္းအျမစ္

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မွားယြင္းေသာ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားႏွင့္ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္၊ ပိုင္ဆုိင္၊ စီမံဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး ဥပေဒအရျဖင့္လည္း ေျမယာအား ေဒေသေန လူထုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို မေပးအပ္ထားပဲ အပိုဒ္ (၃၇)-(က) “ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား အားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္” ႏွင့္ အပိုဒ္ (၃၇)–(ခ) “ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္” စသည္ျဖင့္ ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသေန လူထုမ်ား ၊ လယ္သမားမ်ား ေျမယာ ေပၚတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနေသာ္လည္း ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ဆုံးရႈံးေနရသည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၂ ေျမယာ ဥပေဒလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ ေျမအသုံးခ်မႈကို လစ္လ်ဴရႈထားျပီး ေျမယာဥပေဒ ရႈေထာင့္သည္လည္း ေျမကို ေရာင္းကုန္သဖြယ္အျဖစ္ ႏွင့္ အရင္းရွင္စီးပြားေရး စနစ္ ဦးတည္ျခင္း ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ပြားရန္ တြန္းပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ လယ္သမား၊ ေဒသခံမ်ား ၏ သေဘာထား ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္အျပင္ ေျမယာအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ား လာဒ္ေပးလာဒ္ယူ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ မ်ား သည္လည္း ျပႆနာ၏ အဓိက အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။

 

အဓိက အၾကံျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

၁။ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမယာမ်ားကုိေဒသခံလယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရန္။

၂။ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အၾကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုရပ္ဆုိင္းရန္။

၃။ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ကာလေျမယာတန္ဖုိးႏွင့္ အညီေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္။

၄။ ရုိးရာဓေလ့ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ႏွင့္ ေဒသလူထုအားေျမယာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေပးရန္။

၅။ ေဒသေနလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ အမွန္တရားမ်ား၊ တရားမွ်တမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ စိစစ္ရန္။

၆။ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ကိုဦးတည္ေသာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးျပီးမွ သာလိုအပ္ေသာဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ်ားအားဖက္ဒရယ္ စနစ္ ႏွင့္ အညီေဖာ္ေဆာင္ရန္။

 

ဆက္သြယ္ရန္   ။         ။       

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း (ဆီဆိုင္) ၀၉၂ ၅၃၅ ၀၇၉ ၄၂

ဦးစိန္ေသာင္း (ပင္ေလာင္း) ၀၉၂ ၅၃၆ ၅၄၀၈၆

ဦးထြန္းစိန္ (ဟုိပုံး) ၀၉၃ ၆၂၀ ၅၇၉၀

ခြန္ဦး – ၀၉၇ ၆၅၆ ၀၀၈ ၁၂ PYO (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။