ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ေဆးမွဴး အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦးအား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ လူသားမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (ျမန္မာနုိင္ငံ)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend