Report 224 Views

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခရိုင္အတြင္းရွိ အျပစ္မဲ့ရြာလူႀကီးကို (RCSS/SSA)ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္

July 19th, 2018  •  Author:   Shan Human Rights Foundation  •  1 minute read

၂၇ ဇြန္လ ၂၀၁၈ရက္ေန႔က ရြာလူႀကီးတဦးကို အစိုးရတပ္ ခမရ (၄၃၀)ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခရိုင္ ေနာင္လိႈင္အုပ္စု မူးေဆးရြာ ရြာလူႀကီးတဦးကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု မတရားစြပ္စြဲၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ညွင္းပန္းရိုက္ႏွက္ နွိပ္စက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၆ ဇြန္လ ၂၀၁၈ မနက္ပိုင္း ၇း၀၀ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးအေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ ေအာက္ခံ က ယား ျပည္နယ္ ေကာင္ဆိုင္း ခမရ (၄၃၀)တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးေသာင္းလင္းထြဋ္ အင္းအား(၂၅)ေယာကက္ို ဦး ေဆာင္ၿပီး  ျပည္သူ႔စစ္ အင္အား(၁၃)ႏွင့အ္တူ ေနာင္ပါ တက္ရြာမွ ထြက္ခြာၾကၿပီး မူးေဆးရြာတြင္စခန္း ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း။ ထိုရြာတြင္ အိမ္ ေထာင္ (၃၀)ခန႔ရ္ွိၿပီး ေနထိုင္သူ (100)ေက်ာ္ရွိသည္။

၂၇/၀၆/၂၀၁၇ ညအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးေသာင္းလင္းထြဋ္သည္ သ႔၏ူတပ္သား (၂)ေယာကႏ္ွင့္ အတူျပည္သ႔ူ စစ္ တပ္သား(၄)ေယာက္တ႔ကိုို အမိန႔ေ္ပးေစခိုင္းကာ ရြာအတြင္းမွ နန္းစံအမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတဦး၏ အိမ္အတြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့ ္မနန္းစံကို လည္း ” နင့္ ေယာက္်ားက (RCSS/SSA)မွာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ ေနတယ္ မဟတု္လား” ဟု အေၾကာင္း မဲ့စြပ္စြဲခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုည ၁၁း၃၀ အခ်ိန္မွာပင္ ၎တပ္ဖြဲ႕မွတပသ္ားမ်ားသည္ ရြာလူႀကီး၏အိမ္သ႔ ိုဆက္လက္သြား ေရာက္ ေမႊ ေႏွာက္ စစ္ေဆးမႈျပဳကာ ဂက္စ္(ငါးဖမ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဗုံးအေသးစား)တလုံး ေတြ႕ရွိၿပီးရြာလူ ႀကီးအား (RCSS/ SSA) ၏ အရန္တပ္သားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ေၾကာင္း။  လူႀကီးက မိမိသည္ (RCSS/SSA) တပ္ႏွင့္  ဘာမွမ ပတ္သက္ ရ ေၾကာင္း ရြာလူႀကီးတဦး သာျဖစ္ ေၾကာင္း သူတ႔အိုား ရွင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း၎စစ္သားမ်ား က ရြာလူႀကီးကို ေၿခ ေထာက္ ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္ၿပီး အိမ္ေအာက္သ႔ ိုတရြတ္ဆြဲခ်ကာ အမွန္အ တိုင္းဝန္မခံ လၽွင္ သတ္ပစ္မည္ဟု ေျပာဆို ၿခိမ္း ေျခာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ေနာက္ ရြာလူႀကီးကို ရြာအေနာကဘ္က္သ႔ ိုေခၚေဆာင္သြားၿပီး သစ္ပင္ႀကီးတပင္ေအာက္သ႔ ိုေရာက္သည့္ အခါ ”ခင္ဗ်ာ့ကို ဒီေနရာမွာ သတ္မယ္“ ဟု ေျပာၿပီး ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ရြာလူႀကီး ၏ ဘယ္ဘက္နားထင္ ၁ ခ်က္၊

ဘယ္ ဘက္ မ်က္စိ ၁ ခ်က္၊ ပါးစပ္ ၁ ခ်က္၊ ငယ္ထိပ္ကို ၂ ခ်က္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထုေထာင္း ခဲ့သျဖင့္  ရြာလူႀကီး ၏တကယို္လုံးမွာ ေသြးမ်ားအဆမတနထ္ြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

မေသေသးဘူးဟု ဆိုကာ ရြာလူႀကီး၏ ရင္ဘက္ကို ေသနတ္ျဖင့္ (၆)ခ်က္တိတိ ထပ္မံထုေထာင္းၿပီး ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ရြာလူႀကီးအား သုံးခ်က္တိတိ ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ည္မထြက္ဘဲ ရွိေလရာ ရြာလူႀကီးက မတ္တပ္ထရပ္ၿပီး စစ္သားမ်ားဆီက ေသနတ္ကို ဝင္လုခဲ့ေသာ္လည္း ေသနတ္မ ရခဲ့ ေၾကာင္း က်န္သည့္ တပ္သား သုံးေယာကက္ို ထပ္မံတကို္ခိုက္ၿပီး ၎သုံး ေယာက္ လဲ က်သြားခ်ိန္မွာ ရြာလူႀကီးက လြတ္ရာ ကၽြတ္ရာ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ထို ေနာက္ စစ္သားတဦးက ေသနတ္ျဖင့္  ေနာက္မွလိုက္ပစခ္ဲ့ေသာ္လည္း  ရြာလူႀကီးအား ထိမွန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေနာက္ ညသန္းေခါင္ယအံခ်ိန္တြင္ ၎တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္သား(၄)ဦးသည္ ရြာတြင္းသို႔ျပန္သြားၾကၿပီး စိုင္စိုင္းေငြ အမည္ရွိ အသက္ (၃၀)ရြာသားတဦးကို အိမ္ေပၚသို႔ ေခၚဆင္းၿပီး RCSS/SSA အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးစစ္ေဆး  ခဲ့ေၾကာင္း။ ၎ေနာက္ စိုင္းေငြ၏ ဘယ္ဘကန္ားထင္ကို ၃ ခ်က္တိတိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရိုက္ျခင္း စိုင္းေငြ၏  ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ေျခေထာက္ ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဝိုင္းကန္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။  စိုင္းေငြကိုတျခားေနရာ ကိုေခၚမသြားေတာ့ဘဲ ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၈/၀၆/၂၀၁၈ မနက္ ၅း၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးေသာင္းလင္းထြဋ္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္သား  ေျခာက္ေယာက္  ႏွင့္အတူ သက္ႀကီးရြယ္အ္ိုတဦးျဖစ္သည့္ အဘေအာင္၏ အိမ္ကို အိမ္ေပၚအိမ္ေအာက္ ေမႊေႏွာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဘေအာင္၏ ေငြ (၁၂၀၀၀) က်ပ္ကိုလည္း  ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အဘေအာင္က“ဗိုလ္ႀကီးတို႔က ဘာလို႔အဘအိမ္ကို လာေမႊေနၾကတာလဲ “ေမးျမန္းရာ “ RCSS/SSA အရန္တပ္သား လုံးကန္႔ေသာင္း (ရြာလူႀကီး) က ဒီရြာထဲ လာခိုေအာင္းေနတာ သတင္းရလို႔ လာစစ္ေဆးတာ သူ႔ကိုေတြ႔တဲ့ အခ်ိန္ ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာ သတ္ပစ္မယ္”  ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဲဒီေန႔တဆက္တည္းမွာ မနက္ ၆း၀၀ နာရီအခ်ိနတ္ြင္ မူးေဆးရြာသူရြာသား (၅၀) ေယာက္ခန္႔က ရြာလူႀကီေသ ၿပီဟု အထင္ျဖင့္ ရြာလူႀကီးကိုေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည့္ ရြာ၏အေနာက္ဘက္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း  ရြာလူႀကီးကိုမေတြ႕ၾကဘဲ ေသြးအိုင္မ်ားသာ ေတြ႕ခဲ့ၾကေၾကာင္း။ ထိုေနာက္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ေတာအႏံွ႔ လိုက္လံရွာၾကေသာ္လည္း မေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၉/၀၆/၂၀၁၈ မနက္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ရြာလူႀကီးကို ထပ္မံလိုက္ရွာ ၾကရာ ရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ၁ မိုင္အကြာ ေက်ာက္ေတာင္ၾကားမွာ (၂)ရက္ (၂)ညတတိိ အစာေရစာငတ္ျပတ္ေနၿပီး ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုမ်ားျဖင့္ လဲက်ေနေသာရြာလူႀကီး ကိုေတြ႕ခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။  ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎၏ေဆြမ်ိဳး မ်ားက ကုသေပးေနေၾကာင္း ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်င္ႀကီးစြန္႔သည့္အခါ ေသြးပါတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိသည္။

ရြာလူႀကီး၏ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ အခ်က္အလက္  အမည္မွာ လုံးေသာင္းျဖစ္ၿပီး

အသက္ -(၅၀)ႏွစ္

ရြာလူႀကီးသက္တမ္း(၁)ႏွစ္

အဘ – လုံး၀ိုက္ အမိ – ေဒၚေရႊ

ဇနီး – မသိရ သား- ၄ ေယာက္ ၊ သမီး- ၃ ေယာက္

ဇာတိ – မူးေဆးရြာ ေနာင္လွိုင္အုပ္စု လြိဳင္လင္ခရိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။

၀၈/ ၀၆/၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္လည္း ဗိုလ္ႀကီးေသာင္းလင္းထြဋ္ ဦးေဆာင္ေသာ  ခမရ (၄၃၀) သည္ အင္အား (၃၀)ေယာက္ႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခရိုင္ ေနာင္လိႈင္အုပ္စု  ဝမ္ေနာင္ပါတက္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္(၁၅) ကီလီိုမီတာအကြာရွိ  ဝမ္နမ့္ေမာ္ဖိုင္ ေက်းရြာအတြင္း RCSS/SSA တပ္သားမ်ား ရွိသည္ဟု သံသယရွိေသာ ေနအိမ္ (၆)လုံးခန္႔ကို တံခါးေသာ့ရိုက္ျဖဳတ္ၿပီး  အိမ္အတြင္းသ႔ို႔ ဝင္္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးေၾကာင္းသိရသည္။

၁။ စိုင္းကုမ္း  အသက္ – ၃၀  အဘ – လုံးစိုင္းေအာ အမိ – ပါနန္းထြန္း

၂။ စိုင္းလွေအာင္ အသက္ ၃၁ အဘ – လုံးစိုင္းအုန္း အမိ – ပါနန္းဖိန္း

၃။ စိုင္းေန အသက္ ၃၂ အဘ – လုံးစိုင္းလူ အမိ – ပါနန္းဆု

၄။ စိုင္းပန္း အသက္ ၃၃ အဘ – လုံးစိုင္းအုန္း  အမိ – ပါနန္းခင္

၅။ စိုင္းပန္း အသက္ ၃၀ အဘ – လုံးစိုင္းေအာင္ အမိ – ပါနန္းမတ္

၆။ စိုင္းကန္႔ျပား အသက္ ၂၈ အဘ – လုံးစိုင္းေအာင္ဆာ အမိ – ပါနန္းထြန္း

၎မ်ားကို RCSS/SSA တပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဗိုလ္ႀကီးေသာင္းလင္းထြဋ္ ဦးေဆာင္ေသာ ခမရတပ္ ဖြဲ႕တို႔ ရွာေဖြေနၾကေသာ ရြာသား (၆) ဦးအမည္မ်ားျဖစ္သည္။

ရြာအတြင္းကို ရွာေဖြေမႊေႏွာက္ေသာ္လည္း ၎ေျခာက္ဦးကို မေတြ႕ရွိသျဖင့္ ပါနန္းဥ ပါနန္းႏု ပါနန္းမႉးတို႔ သုံးေယာက္ကို ေခၚယူၿပီး ”သူတို႔က RCSS/SSAတပ္သားေတြမဟုတ္လား သူတို႔မွာ ေသနတ္ေတြ စကား ေျပာစက္ ေတြဘယ္မွာဝွက္ထားသလဲ ေတြ႕မိေသးလား”ဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးတို႔  သည္လည္း “ထို (၆) ေယာက္ ဘယ္မွာရွိေနေၾကာင္း မသိရ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခရိုင္ လယ္သမားတစ္ဦးကို ရိုက္ႏွက္ၿပီး ရြာသူႀကီးရဲ႕အိမ္ကို သြားေရာက္ေမႊေႏွာက္ခဲ့

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ ၈ ရက္ေန႔က ဝမ္စဝ္နားလုံေက်းရြာမွ ေရာက္လာတဲ့ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ (၄၃၀) မွ  ဗိုလ္မႉးေအာင္မင္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ အင္အား (၃၀)ေက်ာ္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၁၀) ေယာက္တို႔ လယ္အလုပ္မွ အိမ္ကိုျပန္လာေသာ အသက္(၃၄)ႏွစ္ လုံးလိုင္ႏွင္ ့ပါဖန္တို႔၏သား စိုင္းဝန္းကို ” မင္းတို႔ကို ရြာသူႀကီးက ဘယ္သူလဲ၊ မင္းမွာ ေသနတ္ရွိလား ၊ ဘယ္မွာဝွက္ထားတာလဲ ” ဟု စစ္ေမးၿပီးေနာက္ ၀ိုင္း ရိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္ၿပီးျပန္လြတ္ခဲ့သည္။

အဲ့ေနာက္တဆက္တည္းမွာပင္ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ လုံးလိတ္ႏွင္ ့ပါေပါက္တို႔၏သား လြိဳင္ကိုင္ ရြာသူႀကီး စိုင္းဆုနန္တရဲ့ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ အႏွံ႔ေမြေႏွာက္ၿပီး ေသတၱာထဲရွိ တန္ဖိုး (၃၅၀၀၀) က်ပ္ စကားေျပာ စက္တစ္လုံး  ႏွင့္ တန္းဖိုး(၅၀၀၀)က်ပ္ ပါဝါဘန႔္ တစ္လုံးပါ သိမ္းယူခဲ့သည္။  ေသနတ္ေတြကို အိမ္ထဲ (သို႔မဟုတ္)ေတာထဲမွာ သိုဝွက္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အစိုးရစစ္တပ္သည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ေနစဥ္အတြင္း ရြာသားပိုင္ပစၥည္းမ်ား ခိုးဝွက္ခဲ့ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည့္ RCSS/SSA နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနစဥ္အတြင္း အစိုးရတပ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ား၏ အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားခိုး၀ွက္ခဲ့ၾကသည္။

၁၁/၀၆/၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ  စကခ(၁၇)လက္ေအာက္ခံ မိုးနဲ ၿမိဳ႕နယ္၊  က်ိဳင္းေတာင္း အေျခစိုက္ ခမရ (၅၇၆) စစ္တပ္မွ အင္အား(၁၀၀) ေက်ာ္  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း  မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ နယ္ ဟမ္းငိုင္းေက်း ရြာ အုပ္စု ဝမ္နမ့္အြတ္ေက်းရြာ မွ ရြာသားပိုင္အိမ္ေမြး တိရိစၧာန္မ်ားကို ခိုးျခင္း ဝွက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ လုံးဆု+ ပါဆာတို႔  ဝက္(၅)ေကာင္ တန္းဖိုး-၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္ ့ စိုင္းဆိုင္ျမင့္+နန္းမြန္းတို ႔ကၽြဲ တစ္ေကာင္  တန္ဖိုး- ၂,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကေၾကာင္း  သိရသည္။

အစိုးရစစ္တပ္သည္ ဇူလိႈင္လ ၉ ရက္ေန႔  (၂၁) ရာစု တတိယႀကိမ္ေျမာက္ ပင္လံုညီလာခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမတိုင္ခင္ (၂)ရက္အလို ေန႔လယ္ ၁၁း၃၀ နာရီဝန္းက်င္အခ်ိန္၌  မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ဟိုခိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ဟိုခိုင္း ရြာ အေနာက္ဘက္ ဝမ္ေဟြမြန္းေက်း ရြာတြင္  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ /ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသူရြာသား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကၿပီး လုံျခဳံမႈရွိရာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား တြင္ခိုလုံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္သည္ NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ကို ေအာက္  တိုဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထ္ိ လက္မွတ္ထ္ိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေရးရာ၌လည္း အစိုးရတို႔ႏွင့္ အတူတက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ RCSS/SSA သည္ လူမ်ိဳးအလိုက္ နိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲလုပ္ရန္ လူထုအတြင္း ေတြ႕ဆုံျပင္ဆင္ေသာအခါ အစိုးရတပ္က လိုက္၍ တားဆီးပိတ္ပင္ ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ :

စိုင္းေဟာ္ရွဲန္  +66: 62- 941-9600 (ရွမ္း, အဂၤလိပ္)

စိုင္းရြက္လြင္   +66: 97- 143-1530 (ရွမ္း, ျမန္မာ)

ဤသတင္းအစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသတင္းအစီရင္ခံစာ ရွမ္းဘာသာကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသတင္းအစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။