သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ – ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ GEF ၏ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း

တေနာသရီသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မဟာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ (CAT )

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တနသၤာရီတိုင္းမွာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ GEF ၏ ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားဆီသို႔ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံကရင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ၊ ႀကိဳတင္အသိေပး တိုင္ပင္မႈႏွင့္ လူထုသေဘာထားရယူျခင္း (FPIC) အားခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာေၾကာင့္ တေနာသရီသဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမဟာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ (CAT) မွ တိုင္ၾကားစာကို ၂၀၁၈၊ ဇူလုိင္လ၊ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ဤႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းသည္ ေထာင္ခ်ီေသာ ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မွ အခြင့္အေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ ေနသည္။

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

 

Send this to a friend