သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းမိတ္ဆက္ပြဲ မီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာ – လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

July 6th, 2018  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read

လေပါင္းမ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ၿပီးေနာက္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ျပန္လည္စတင္ သည့္အခါ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ယခင္ကထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ လက္ရွိကာလတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ၎၏အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းမႈျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီကို ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ေထာက္ကူပံ့ပုိးေပးသည့္ အေျခခံမူလအခြင့္အေရးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္္စြာ ကိုင္တြယ္အသံုးခ်ပါက ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္ ေထြျပားစံုလင္မႈကို အားေပးသကဲ့သို႔ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အလြန္တရာလိုအပ္ေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔ (Progressive Voice) သည္ “ျပည္သူလူထု လုိလားခ်က္ကုိ သိသင့္ၿပီ – လြတ္လပ္စြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ” ဟူေသာ စာတမ္း တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ) က်င့္သံုးရာ၌ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးထားၿပီး မၾကာေသးမီက ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ လူငယ္မ်ားစီစဥ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးပြဲႏွစ္ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီရရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း ဤစာတမ္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပထားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ႏွိပ္ကြပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စုေ၀းရန္စီစဥ္စည္းရံုးသူမ်ားကို ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲရန္အတြက္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳသည့္ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီမျဖစ္ေသာ အေရးယူ လုိက္ေစသည့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ထုိမွ်သာမက လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ ထပ္ဆင့္ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ တို႔ကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား တင္ျပပါရွိပါသည္။ ဤစာတမ္း ကို အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာတမ္းမိတ္ဆက္ပြဲကိုမူ ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္သာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 

ေန႔ရက္          – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔

အခ်ိန္             –  ညေန ၂ နာရီ

ေနရာ             – Best Western Green Hill ဟိုတယ္၊ အမွတ္ ၁၂ ဖိုးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း – လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း

ေအာင္ခိုင္မင္း – အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔

အိအိမုိး – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူငယ္ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္းရံုးသူ

လြမ္းေဇာင္း – ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ လူငယ္ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္းရံုးသူ

 

ဆက္သြယ္ရန္

ေအာင္ခိုင္မင္း – အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+၉၅ (၀) ၉၂ ၆၁၀၀ ၉၉၉၅

akm@progressive-voice.org / info@progressive-voice.org

ဤမီဒီယာ ဖိတ္ၾကားလႊာ ျမန္မာဘာသာ ကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Download this Media advisory in English HERE.