ေရွ႕ဆက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး – ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း

July 5th, 2018  •  Author:   Karen Peace Support Network  •  1 minute read
Featured image

လက္ရွိျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (သို႔) ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနသုိ႕ ေရာက္္ေနသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိ ရွင္းလင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုစံကို အေကာင္ အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အားျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ေပးပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အေရးႀကီးအစုအဖြဲ႕တို႕၏ပါ၀င္မႈအား ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း၊ အေရးႀကီးလွေသာႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္မေပးျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊ အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ဆီသုိ႔ လွမ္းခ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ အဓိကက်ေသာအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အျပည့္အ၀ေပးထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ဖ်က္ သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္း အျမစ္က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မွ ဖက္ဒရယ္က်က်စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဆီသို႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ဤသုိ႕ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡ၏ အဓိက တြန္းအားျဖစ္ေနသည္။ “အားလံုးပါ၀င္ေသာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ” ႏွင့္ “တန္းတူညီမႈႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” တို႕သည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္က ဆိုထားခ်ိန္တြင္   ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈ က႑(၅) ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ လံုၿခံဳေရး က႑မ်ားတစ္ေလွ်ာက္အတြင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္က်က်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးေသာ အဆိုျပဳမႈမ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆက္တိုက္ကန္႔ကြက္ေနလ်က္ရွိသည္။

အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ တံခါးေပါက္(၅) ခ်ပ္ အျဖစ္သံုးႏႈန္းေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္မွ ေပၚထြက္လာေသာ ေျမယာက႑ႏွင့္ဆိုင္ သည့္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနၿပီး ႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ မည္ကဲ့သုိ႕ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းခံ ေနရသည္ကို KPSN၏ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေျမယာက႑ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ်ားတင္ျပေသာ အဆိုျပဳခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စနစ္တက်ကန္႔ကြက္ပိတ္ဆို႕ ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္းပါဝင္ေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားအားလံုး “၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္” ႏွင့္ “တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာလုိက္နာရန္”ဟု တဖက္သတ္ဆိုထားေသာ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏မူ (၆) ခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ဖက္က မည္သည့္အရာမွ မေဆြး ေႏြးလိုေၾကာင္းကို ဤဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ရွင္းလင္းစြာ သာဓကျပထားသည္။

ဤကဲ့သုိ႕ပင္ ၂၀၁၇ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၂၁) ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွ ရလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားညီလာခံမ်ားမွ သေဘာတူညီစြာ ရရွိထားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်က် ေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအားလံုးမွာ ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္တြင္လည္း ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံမူ (၁၀) ခ်က္သာပါ၀င္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက အသက္သြင္းထားသည့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈနစ္ႀကီးကို ပိုၿပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစသည္။ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းပါဝင္ရန္ဟုအဆိုျပဳထားေသာ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္ကို  “ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္အနည္းငယ္”က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈ မူေဘာင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပ။ အေျခခံျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီမႈမ်ားအား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း အဆိုျပဳေသာဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒမ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္းသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေသာသေဘာထားမရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကိုေလးစားျခင္းမရွိပဲ ျမန္မာျပည္ရွိျပည္သူအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈကိုေပးႏိုင္မည့္  စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္စတင္ခဲ့ေသာ (၇) ႏွစ္တာၾကာကာလအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ထိုး စစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အတင္းအဓမၼ ေနရပ္စြန္႕ခြါ ရသည့္အျပင္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ကရင္ျပည္သူ ၈၅၀၀ ေက်ာ္မွာ ၎တို႕၏ေနအိမ္ႏွင့္ေျမေပၚမွ အတင္း      အဓမၼစြန္႔ခြါခဲ့ရသည္။ NLD အစိုးရသည္လည္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ရခိုင္ ျပည္နယ္ မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားအေပၚ တစံုတရာေျပာဆိုရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး လူထုေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ မွာ ၎တုိ႕ေနရပ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼစြန္႕ခြါၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ တပ္မေတာ္ဖက္မွ စစ္ေရးအရွိန္ျမင့္တင္ေနသည့္အေျခအေန၌ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ခ်ီးက်ဴးရည္ညႊန္းေသာ “ကရင့္ပံုစံၿငိမ္းခ်မ္းေရးစံျပ”သည္ လက္ေတြ႕တြင္ ထံုးစံအတိုင္း “စီးပြားေရးသုိ႕” သေဘာသာ ရွိသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အာဏာအျပည့္အ၀ရရွိေသာ  တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ေျမယာႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆိုင္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႕၌ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တရားဝင္ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယူဆရၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး က က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သေဘာတူလက္ခံသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရးဟူေသာ ေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္ကို လဲၿပိဳေနေစလ်က္ရွိသည္။

KPSN ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ

၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အကန္႕အသတ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ေဆြးေႏြးအ ေျဖရွာမႈမ်ားပါဝင္ေသာ မူေဘာင္အသစ္တခုကို ေရးဆြဲေဖၚထုတ္ရမည္။

၂။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ၎၏ထိုးစစ္အားလံုးကို ရပ္တန္႕သင့္ၿပီး၊ အားလံုးသေဘာတူေသာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္သည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညိွ ႏိႈင္းမႈေကာ္မတီ (FPNCC) ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို က်င္းပရမည္။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအသစ္က်င့္သံုးႏိုင္သည္အထိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရမည္။

၄။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားအၾကား  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းလံုးဝမရွိရ။

၅။ NLD အစိုုးရသည္ ၎၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ “တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ရန္” ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္မည္ ဟူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္အတြက္ စတင္တိုက္ပြဲ၀င္ရမည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္း

၆။ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူထုကိုယ္တိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံ ဇာတစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ တရားေရးယႏၱရားမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီပံ့ပိုးေနေသာအလွဴရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၇။ ႏိုင္ငံတကာ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံထားရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံ တ ကာအေထာက္အပ့ံမ်ားကိုု ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ကူညီေပးရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေထာက္ပံ့ ေပးရမည္။

၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား  ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕ ေထာက္ပံ့ေပးေသာေငြမ်ားသည္ လက္ရွိလမ္းဆံုးေရာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းထက္ စစ္မွန္ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္ေစႏိုင္သည့္ အလွဴေငြမ်ားျဖစ္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္   သင့္သည္။

၉ ။ တိုင္းျပည္အတြင္း ဒီမိုကေရစီ/ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသုိ႕ အေရာက္သြားႏိုင္ ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေပးေသာ ေငြေၾကး သုိ႕မဟုတ္ နည္းပညာအေထာက္ အပံ့မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်က်ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေပၚအေျခခံေသာ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈအခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္ျခင္းမျဖစ္ေအာင္၊ သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္မႈတစံုတရာမရွိေအာင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေစာအဲလက္(စ္) – ဖုန္း +၉၅ (၀) ၉၇၇၉၃၁၃၅၇၅ ( ကရင္၊ ဗမာ၊ အဂၤလိပ္)

ေနာ္အဲလစ္ – ဖုန္း ၀၉ ၂၆၀၇၆၃၅၈၃ (ကရင္၊ ဗမာ)

ဤအစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။