ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေတာင္းဆုိသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ပဲြမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this statement in English HERE.

Send this to a friend