ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီဘဲ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

        

Send this to a friend