ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ေတာင္းဆို

May 14th, 2018  •  Author:   7Day Daily  •  1 minute read

ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုက စာတမ္း တိုထုတ္၍ ေတာင္းဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid ဟိုတယ္ ၌ ေမလ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ‘အေျခခံလူတန္းစား၏ ဒီမိုကေရစီရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား သံုးသပ္ျခင္း’စာတမ္းတို မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

‘‘လူထုႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေရြး ခ်ယ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး မွာ ေထြအုပ္ရဲ႕ ေအာက္ကိုေရာက္ သြားတယ္။ ေထြအုပ္ရဲ႕ ေအာက္ ကိုေရာက္သြားတာဟာ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ေအာက္ကို ေရာက္ သြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒ သည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအရ မ ကိုက္ညီဘူး’’ဟု ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးဆန္းဦးက ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ သာမန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအ ေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးႏုိင္မည့္ ယႏၲရားအေဆာက္အအံုႏွင့္ ျဖစ္ စဥ္ကို ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈအတြက္လည္း အေရးပါ လွေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဥပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ ယင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ ငါးဦးကို တာ၀န္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္မႈခံယူထားသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု စာတမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အနိမ့္ဆံုး အသက္ (၂၅) ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို (၁၈) ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး ၎တို႔က ေတာင္းဆိုသည္။‘‘ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ ေတြကို အ႐ိုးရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ျပည္သူေတြ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိေစဖို႔ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ လည္း လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ခိုင္မင္းက ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၂ က စတင္ျပ႒ာန္း အတည္ ျပဳခဲ့ၿပီး ဥပေဒကို ႏွစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ ခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းသည္။

 

This article originally from the 7Day Daily.