ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ီတက္ပြဲအား အင္းအားသံုးေျဖရွင္းမႈကို ရႈတ္ခ်ျခင္း

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးလူငယ္ကြန္ရက္သည္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ကြန္ ရက္ျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး လူငယ္ကြန္ရက္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသြဖီသည့္ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မ ဆို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ပါသည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ၁၂.၅.၂၀၁၈ ညေနပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ျငိမ္းခ် မ္းေရးခ်ီတက္ပြဲတြင္ လူငယ္မ်ားဘက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႈႏိႈင္းလူစုခြဲရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အင္ အားသံုးႏွိမ္နင္း ဖမ္းစီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္အတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

၂၀၁၇ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳ ခဲ့သည့္ လူငယ့္ေရးရာမူဝါဒ စာမ်က္ႏွာ (၄) တြင္ “လူငယ္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏို္းေ သာ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ကို ေဖာေဆာင္ေစရန္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္” ဟုပါရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ မူဝါဒကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္းသက္ေသျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ မည္သည့္ စစ္ပြဲ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား အားလံုးကို တိုင္းေဒသၾကီးလူငယ္ကြန္ရက္မွ အျပင္းအထန္ (အျပင္းအထန္) ရႈတ္ခ်ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးလူငယ္ကြန္ရက္ အမွတ္ ၁၇၀၊ေအာင္ေစတနာ ၃ လမ္း၊ မေကြးျမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ဖုန္း၀၉ ၇၉ ၁၀၅၉ ၇၂၇ Email.magwayyouthnetwork@gmail.com

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend