ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းႏွင့္ အင္အားသုံးဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ(၄)ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမ်ားထံသို႔ ေမလ(၉)ရက္ေန႔က အသိေပးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အသိေပးတင္ျပခဲ့သည့္စာတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈကို ယေန႔(၁၂.၅.၂၀၁၈)တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ Ocean Center ေရွ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔စုေဝးမႈကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ ရာက အင္အားသုံးၿပီး လာေရာက္ဟန႔္တားပိတ္ဆို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ဦးေဆာင္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ လူစုခြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉးအား ညႇိႏႈိင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၄င္းကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဦးေဆာင္သူမ်ားကပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအားၿငိမ္းခ်မ္းစြာလူစုခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူစုခြဲေနခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးသမားဆိုသည့္ အရပ္ဝတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးသမားဆိုသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးေနသူမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းအေပၚ ကြၽန္ုပ္တို႔က ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး

(၁) လက္ရွိဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္

(၂) ဖမ္းဆီးရာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးသမားဆိုသူမ်ားက အဓိကပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလူစုခြဲေနသူမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္

(၃) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူစုခြဲေနသည့္ျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒမဲ့အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးရန္ ခိုင္းေစသည့္ အဓိက တာဝန္ရွိသူအား အစိုးရက ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ

Send this to a friend