မီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာ – “အေျခခံလူတန္းစား၏ဒီမိုကေရစီ – ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအား သံုးသပ္ျခင္း” စာတမ္းတုိ မိတ္ဆက္ပြဲ

May 8th, 2018  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရႊာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား  ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ တတိယအၾကိမ္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ လိုုက္ေသာ အဆုုိပါဥပေဒတြင္ တုုိးတက္မႈတခ်ိဳ႕ကုုိ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္႔ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနေသးၿပီး ဒီမိုကေရစီ၊ တက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုမွ ၎တုိ႔၏ အေျခခံဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရး က်င့္သံုးခြင့္ကို  ခြင့္ျပဳႏုုိင္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေဆာက္အအံုပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။

ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ တုိ႔မွ ပူးတြဲထုတ္ ျပန္မည့္ ဤစာတမ္းတုိသည္ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီအေပၚ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္ျပ ထားေသာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတုိတ္တြန္းခ်က္မ်ား၊ လူထုုအသိုုင္းအဝန္း၏ စိုုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား၊ အျမင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရး၊ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားအေပၚ သံုုးသပ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာ။       ။ “အေျခခံလူတန္းစား၏ဒီမိုကေရစီ – ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား သံုးသပ္ျခင္း” စာတမ္းတုိ မိတ္ဆက္ပြဲ။

ေန႔ရက္။         ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔)၊ ညေန ၃ နာရီ မွ ၅ နာရီထိ

ေနရာ။          ။ Orchid Hotel Yangon

သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာအတြက္ ဘာသာျပန္ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္ပုဂၢဳိ္လ္မ်ား  

၁။  သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္၊ စည္းရုံးလွံဳ႕ေဆာ္ေရးမွဴး၊ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ

၂။ ရဲမင္းေနာင္၊ ဦးေဆာင္ညႇိႏွိဳင္းေရးမွဴး၊ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ
၃။ ေအာင္ခုိင္းမင္း၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္။ ။

၁။  သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္၊ စည္းရုံးလွံဳ႕ေဆာ္ေရးမွဴး၊ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ၊ +95 (0) 9 795574775၊ thinzarshunleiyi@gmail.com (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ဘာသာ)

၂။ ရဲမင္းေနာင္၊ ဦးေဆာင္ညႇိႏွိဳင္းေရးမွဴး၊ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ + 95 (0) 9 401571918၊ yeminnaung802@gmail.com (ျမန္မာသာသာ)

 

မီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this Media advisory in English HERE.