ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားပိတ္မိေနသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ရရိွရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)မွ (၂၈)ရက္ထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင္႔ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာ၊ ကားမိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ဝုိင္း/လုိင္ေနာင္းခူးေက်းရြာ၊ နမၼတီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကဆုန္႔ေက်းရြာ၊ အင္ဂ်န္ယန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ ဇန္ေနာင္ယန္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ကုိယ္လြတ္ရံုးထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသျဖင့္ ေတာထဲမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား ယေန႔ထိပိတ္မိေနဆဲျဖစ္သည္။

၄င္းပိတ္မိခံျပည္သူမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔စုိ႔မိခင္မ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေမြးကင္စကေလးငယ္မ်ား၊ ေလျဖတ္သူမ်ား၊ မသန္းစြမ္းသူမ်ား၊ မီးေနသည္မ်ား ႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွထားသူမ်ား အပါအဝင္ ပိတ္မိျပည္သူမ်ားသည္ အစာေရစာမ်ား ျပတ္လပ္ျခင္း၊ လံုၿခံဳသည့္ ေဒသသို႔ မေရာက္ရိွႏိုင္သလုိ၊ ဆက္လက္တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္ထန္လာသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးရသည့္ ျပည္သူမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္လံုၿခံဳမႈကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ အျခားဘာသာကုိးကြယ္ယံု ၾကည္သူမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္မျပဳပဲ၊ ဗမာဗုဒၵလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒတည္ေဆာက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတမ်ားကို စစ္ေရးျဖင့္ ဖိအားေပး၍ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရးကို ဦးတည္ေနသည္။

အထက္ပါျပႆနာပဍိပကၡမ်ားကို အလွ်င္ျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရရိွေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

၁။ တုိက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနေသာျပည္သူမ်ား လံုၿခံဳေသာ ေနရာသို႕ ေဘးကင္းစြာေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေထာက္ပံမႈကို  အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပညီ အျမန္ဆံုးရရိွေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ေဒသသို႕ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္ဆုိင္းရမည္။

၃။ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိိုးအိမ္ထိခိုက္နစ္နာမႈႏွင့္ အသက္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တာ၀န္ယူရမည္။

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိိရန္ လက္ရွိျပသာနာပဍိပကၡကို စစ္ေရး ျဖင့္ဖိအားေပးျခင္းမျပဳဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးျပာသာနာကုိ ႏိုင္ငေရးအရ ေျဖရွင္းရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္

(၁) ဆရာမေဒၚနန္ပူ- +၉၅ ၂၅၃ ၁၀၈ ၁၄၇

(၂) ဦးေဇာ္ဂ်တ္- +၉၅ ၉၄၄ ၀၀၀ ၆၄၄၂

(၃) ဦး စာဂ်ီ-+၉၅ ၉၄၀ ၁၅၃ ၈၂၄၉

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this statement in English HERE.

Send this to a friend