တုိက္ပဲြအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကခ်င္လူငယ္ထု၏ ေတာင္းဆုိထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Send this to a friend