Statement 202 Views

ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

April 26th, 2018  •  Author:   163 Myanmar Civil Society Organizations  •  3 minute read

သို ့

ဦး၀င္းျမင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၆)ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။  ။ အင္ဒင္ေက်းရြာ၊ လူအမ်ားအစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမွုဳ သတင္းကုုိ ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ Reuters သတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ျပည္သူ ့ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမွဳရရွိေစေရးႏွင့္ အမွဳမွန္ ေပၚေပါက္ေရး အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းျခင္း။

(၁) ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လူအမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမွဳႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္၀ယ္ ေတြ ့ရွိခဲ့သည္ ဟုဆိုကာ Reuters သတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္(၂)ဦးျဖစ္သည့္ သက္ဦးေမာင္(ခ)ကို၀လံုး ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး(ခ) မိုးေအာင္တို ့ ဖမ္းဆီးခံထားရသည္မွာ (၄)လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

(၂) ထိုသို ့ဖမ္းဆီးမွဳမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖမ္းဆီးခံ သတင္းေထာက္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို ့အျပင္ ၄င္းတို ့ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခဲ့ေသာ          လူ အစုုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မွဳ သတင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က စံုစမ္းေဆးမွဳျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ တာ၀န္ရွိ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ ယခုအခ်ိန္အထိ အခ်ဳပ္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

(၃) အဆိုပါအမွဳႏွင့္ ပါတ္သက္၍ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ ဧျပီလ(၂၀)ရက္ေန ့ တရားရံုးခ်ိန္း၌ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္က တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုရာတြင္ အဆိုပါ Reuters သတင္းေထာက္(၂) ဦးတို ့ကုုိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တင္ကိုကိုက ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။  ဒုုရဲမွဴး မုုိးရန္ႏုုိင္ကုုိ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန ့မွ (၂၀၁၈) ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန ့ထိ (၁၂၉ ) ရက္တုုိင္ရဲအခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးခံလိုုက္ရစဥ္ကပင္ ၿပင္ပေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ၿဖတ္ေတာက္ခံရေၾကာင္း ၄င္း၏ တရားရံုုး ထြက္ဆုုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သိရွိရသည္။ ထို့အျပင္ တရားရံုးမွ အျပစ္ရွိသည္/ မရွိသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးခင္ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္၏ မိသားစု ကို ရဲလိုင္းခန္းမွ ၂ ရက္အတြင္း အမိန္ ့အာဏာၿဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ဖယ္ရွားေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးကို ႀကီးစြာထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။

(၄) အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဤအမွဳျဖစ္စဥ္သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳ မရွိ ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားေနၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမွဳကင္းမဲ့ေနသည္ ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ကယံုၾကည္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ –

(က) ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ရိုက္တာ(Reuters) သတင္းေထာက္(၂)ဦး ႏွင့္ ျပည္သူ ့ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္။

(ခ) ႏုုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ ့၀ွက္စာရြက္၊ စာတမ္းမ်ားကိုု ဒုုရဲမွဴးမုုိးရန္ႏုုိင္က သတင္းေထာက္မ်ားကုုိ ေပးသည္ဟု ထင္ၿမင္ေအာင္  ႏွစ္ဖက္စလံုုးကုုိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးၿခင္းကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မွဳကို ျခိမ္းေျခာက္မွဳျဖစ္ေစျပီး၊ ျပည္သူလူထုက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ ယံုၾကည္မွဳ ဆက္လက္ကင္းမဲ့ လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တရပ္ ဖြဲ ့စည္း၍ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။

(ဂ) လက္ရွိအမွဳျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အဖမ္းဆီးခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏  မိသားစု၀င္မ်ား အားလံုးတုုိ ့၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳေရး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လူ ့ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ား ထိခိုက္မွဳ  မရွိေစေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။

အထက္ပါ တင္ၿပတုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းၿမင့္ ၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား ၿဖစ္သည့္ “ဘက္မလိုက္ေသာ၊  လြတ္လပ္ေသာ၊ တရားမွ်တမွဳႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားတို ့ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ကဲ့သို ့ ထိန္းညွိႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမည္” ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ လက္ေတြ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးကုုိ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – Moe Thway 09-979238220, Thatoe 09-798427109

 

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို ့သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

1 . Action Committee for Democracy Development (ACDD)

2. Action Group for Farmer Affair (AGFA) စစ္ကုုိင္းတုုိင္း

3. Action Group for Farmer Affair (AGFA) ပဲခူးတုုိင္း

4. Action Group for Farmer Affair (AGFA) မေကြးတုုိင္း

5. Action Group for Farmer Affair (AGFA) မႏၱေလးတုုိင္း

6. Action Group for Farmer Affair (AGFA) ဧရာ၀တီတုုိင္း

7. Alinsaetamarn Library and Resource Center

8. Ashochin Independence Force

9. Association of Human Rights Defenders and Promoters – HRDP

10. AWDO (Naphe)

11. Ayerwady West Development Organization (AWDO)

12. AZURE Women Group (မုုိးၿပာရင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့)

13. AzZahra Women Empowerment Organization (AZWEO)

14. Bago Youth Center – Youth Development Organization

15. Better Life Organization

16. Burmese Women’s Union (BWU)

17. Citizen Action for Transperancy

18. Community Response Action Group (COMREG)

19. CSO Forum ရန္ကုုန္တုုိင္း

20. DAN အမ်ိုုးသမီးကြန္ရက္

21. DDA Dawei Development Association

22. Democratic Education Corner (DEC)

23. Equality for All (Meikhtila)

24. Future Light Center

25. Future Star Youth Organization

26. Future Women Association (FWA)

27. Generation Wave (GW)

28. Genuine Peoples’ Servants GPS

29. Htoi Gender and Development Foundation (Myitkyina)

30. HUMANITY INSTITUTE

31. IFI Watch Myanmar

32. ISchool-Myanmar

33. K’Cho Land Development Association (Mindat, Southern Chin State)

34. Kachin Peace Network

35. Kachin State Youth Assembly (Myitkyina, Kachin State)

36. Karenni Human Rights Group (KnHRG)

37. Kayah Democratic Party

38. Kayah Earthrights Action Network (KEAN)

39. KGG Network (ကြမ္းၿခံကုုန္းကြန္ရက္)

40. LAIN Technical Support Group

41. Land Resource Group

42. Law Home Law Firm

43. Lin Lake Kyal Social Development Organization

44. MADG Mwetaung Area Development Group

45. MATA (Magway)

46. MATA Mandalay Working Group

47. Matu Forum Committee (Matupi)

48. Metta Campaign

49. Mon Area Community Development Organization

50. Mong Pan Youth Association မုုိင္းပန္လူငယ္အဖြဲ ့

51. MPA (Shan State)

52. Muditar Organization

53. Myanmar China Pipeline Watch Committee

54. Myanmar Cultural Research Society (MCRS) ၿမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွူသုုေတသနအသင္း

55. Myanmar Muslim Youth Association (Kachin State)

56. Myatwonthit Knowledge Society

57. Myit Ma Kha Watch

58. National Network for Education Reform (NNER)

59. National Youth Congress – အမိ်ဳးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္

60. Olive သံလြင္ခက္

 

61. Oway Education and Youths Institute

62. PACE – G

63. Pan Tain Shin Rural Development Organization ပန္းတုုိင္ရွင္အဖြဲ ့ေရလုုပ္သား ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး

64. Paungsee Myittar Organization

65. Peace and Development Center (Meikhtila)

66. Peace and Justice (Meikhtila, Mandalay Region)

67. Peace and Open Society Kyaukse

68. Peace Working Committee (Arakan)

69. Peace World Gender Organization

70. Pioneer Angel Women Network Minhla

71. Pone Yate Sit Regional Development Organization

72. Progressive Voice – ေရွ ့ေၿပးအသံ

73. Public Network

74. Pwinphyu Development Organization (PDO)

75. SarPhyu Farmer Network

76. Saytana Shaesaung Youth Organization

77. Saytodetayar Development Organization (SDO)

78. Shwe Chinthae Farmer Network (Shwe Bo)

79. Shwe Chinthae Social Service Group (Shwe Bo)

80. Social Program Aid for Civic Education

81. Southern Youth Development Organization

82. Southern Youth ေတာင္ပုုိင္းလူငယ္အဖြဲ ့

83. Swe Tha Har Organization (ေဆြသဟာ လူမူဖြ ့ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့)

84. SYNERGYAction Committee for Democracy Development (ACDD)

85. Ta’ang Youths Nationalist Network (Peace)

86. Ta’ang Youths Organization (YGN)

87. Tavoyan Women Union ထား၀ယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ

88. Thanbyuzayat Mon Youth

89. Thanlwin Citizen Empowerment Program သံလြင္ႏုုိင္ငံသားအခန္းက႑ၿမွင့္တင္ေရး

90. The Seagull: Human Rights, Peace & Development

91. Thint Myat Lo Thu Myar (Peace Seekers and Multiculturalist Movement)

92. Township Leading Group (Waing Maw)

93. Uakthon Local Social Development Organization (Myitkyina Kachin State)

94. White Marker Group , Tharsi

95. Wile Rose အမ်ိဳးသမီ္းအဖြဲ ့

96. Yangon School of Political Science (YSPS)

97. Yangon Youth Network

98. Yomachin (Saytodetaya)

99. Young Ni Oo Social Devleopment Organization

100. Youth Circle

101. Youth for Social Change – Myanmar

102. ၀ံလက္ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ရခုုိင္ၿပည္)

103. Justice Drum ကြန္ရက္၊ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။

104. Ramkhye – ရမ္းေခး ၿမစ္ၾကီးနား ကြန္ရက္၊ ၿမစ္ၾကီးနား၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္။

105. ကမန္တုုိင္းရင္းသားလူမူကြန္ရက္

106. ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး – KyWO

107. ကရင္နီၿပည္ လူငယ္မ်ား သမဂၢ – UKSY

108. ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး (KNWO)

109. ကရုုဏာရွင္ နာေရးကူညီေရးအဖြဲ ့

110. ကလ်ာဏမိတၱလူမူကူညီေရးအဖြဲ ့(ခင္ဦး၊ စစ္ကုုိင္းတုုိင္း)

111. ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း

112. ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကြန္ရက္

113. ခန္ ့သာေတာင္သူသမဂၢ (Kaw Lun)

114. စိမ္းေရာင္စုုိ (တံတားဦး)

115. တြံေတးကြန္ရက္

116. တာကေပါ

117. ဒုုိ ့ေၿမကြန္ရက္ – LIOH

118. ဒုုိ ့ေၿမၿပည္သူ ့အက်ိဳးၿပဳကြန္ရက္

119. ဓမၼအလင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာအဖြဲ ့

120. ပန္းပ်ိဳးလက္ – အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး

121. ပံုုရိပ္စစ္

122. ပေဒသာမုုိး

123. ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ပညာေရးအေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ ့

124. ၾကည့္ၿမင့္တုုိင္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့

125. ဗဟန္းလူငယ္ကြန္ရက္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး။

126. ၿပည္ေထာင္စုုေရွ ့ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူၿပဳသူမ်ားအဖြဲ ့

127. ၿမစ္မခအလင္း မင္းလွ

128. ၿမန္မာမီဒီယာေရွ ့ေနမ်ားကြန္ရက္

129. ၿမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (PCMJ)

130. မြန္ၿပည္သူ ့အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation of Monland – HURFOM)

131. မြန္လူငယ္ကြန္ရက္၊ ေရးလမုိင္း၊ မြန္ၿပည္နယ္။

132. ရခုုိင္ၿပည္နယ္လံုုးဆုုိင္ရာလူမူအဖြဲ ့အစည္းမ်ား မိတ္ဖက္အဖြဲ ့

133. ရန္ကုုန္တုုိင္း MATA

134. ရွမ္းၿပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုုပ္အဖြဲ ့(Shan State Peace Task Force)

135. လင္းလက္ၾကယ္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့

136. လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ၿမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ ့နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး။

137. လူမူဖြံ ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ေပါင္ၿမိဳ ့နယ္၊ မြန္ၿပည္နယ္။

138. သင့္ၿမတ္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ ့PoPP

139. သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမ်ားဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့(ရွမ္းၿပည္)

140. သာသာေပါင္းစံုုညီညြတ္ေရးအဖြဲ ့- ၿပင္ဦးလြင္

141. သဲကုုန္းလူငယ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္

142. အစၥလာမ္တံခြန္အဖြဲ ့(ဗန္းေမာ္၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္)

143. အရိပ္စစ္ (တြံ ေတး)

144. အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအသိပညာေပးေရး ပဲခူးကြန္ရက္

145. အသံ (လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုုိခြင့္ လွဳပ္ရွားမွုုအဖြဲ ့)

146. ဥသွ်စ္ပင္ လူငယ္ကြန္ရက္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ ့၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ ့နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။

147. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေၿမယာလုုပ္သားမ်ား သမဂၢ

148. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကြန္ရက္၊ ၿမစ္က်ိဳး။

149. ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့(RDO)

150. ေပါင္းကူး

151. ေဗဒါ လူမူဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့

152. ေၿမာက္ဦး လယ္သမားကြန္ရက္၊ ေၿမာက္ဦးၿမိဳ ့နယ္၊ ရခုိင္ၿပည္နယ္။

153. ေမတၱာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

154. ေမတၱာလက္ကမ္း (Metta Let Kann MLK)

155. ေမၿမိဳ့ေတာင္သူကြန္ရက္

156. ေရ႔ႊၿခံေၿမ ကြန္ရက္၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး။

157. ေရြးလက္ယာ

158 ေရႊၿခံေၿမကြန္ရက္ (ကြမ္းၿခံကုုန္း)

159. ေလၿဖတ္သူမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ၿမန္မာ)

160.ေလာကသာရ ေဖာင္ေဒးရွင္း

161. ေႏြအရိပ္စာၾကည့္တုုိက္

162. Open Data Myanmar

163. Open Development Foundation (Kan Pet Let, Southern Chin State)

အိတ္ဖြင့္ေပးစားကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။