၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ အေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႔ခဲ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ တငြ္ ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာ တပ္မေတာ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည့္သငြ္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အတူ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ မႈခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္း ႏွင့္ တကြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အေပၚ မိမိတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာနုိင္ငံ) မွေထာက္ခံႀကိဳဆုိသည္။

ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးလံ ေခါင္းပါးၿပီး တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားရွိ တိုုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လံုျခံဳေရးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံေနရသည္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတငြ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ဴးလနြ္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ဆက္လက္ကင္း လတြ္ေနျခင္း အေပၚအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေနျဖင့္ ျပင္းထန္ စြာ ကန္႔ကတြ္ရ ခ် သည္။

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္တက္လာျပီး ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆြမ္ပရာဘမြ္ ၊ ဝိုင္းေမာ္ ၊ တႏိုင္းေဒသ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကတြ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတငြ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေနသလို ကရင္ျပည္နယ္တငြ္လည္း စစ္ပြမဲ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနကာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမွာ စစ္ေဘးဒဏ္ေျကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေျပးရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း အစရွိသည့္ ဆိုးရြားေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ေတ႕ြၾကံဳ ခံစား ေနၾက ရသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡ အတငြ္း တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလနြ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တစိုက္မတ္မတ္ ေထာက္ျပရ ခ်ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္သည္။ အဖြ႔ခဲ်ဳပ္၏ အခ်က္ အလက္ ေကာက္ယူမႈမွတ္တမ္းအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကာလ အတငြ္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား (၁၂၃) ဦးအား မုဒိမ္းမႈ၊ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳက်င့္ခဲ့ သည္။ ၂ ၂ 4 ဤမႈခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမရွိပဲ ယေန႔တုိင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွန္တရားေဖာ္ေဆာင္ေရးအတကြ္ လ စ္လ်ဴ ရွဳခံေနရသည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ျပစ္မႈမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္စြာ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည့္အေပၚ ရပ္တန္႔ေစေရးႏွင့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ျပည္တငြ ္း တရားစီရင္ေရးယႏၲရားမွ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ အတကြ္ေၾကာင့္ ကုလသမၼဂၢအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရး ယူေပးရန္ မိမိတို႔ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအဖြ႔ခဲ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္။ ။

ေလြးပုိးငယ္ – +၉၅ ၉ ၄၅ ၂၉ ၂

မြန္းေနလီ – +၆၆ ၅၅၂ ၉

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Read this statement in English HERE.

Send this to a friend