Statement 222 Views

ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုုအား ျမန္မာအစိုုးရမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေျပာဆိုုခ်က္အေပၚ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခ်က္

April 4th, 2018  •  Author:   131 Civil Society Organizations  •  2 minute read

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕အနီးရွိ ဝတ္ႀကီးေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည့္ မီဂါဝပ္ ၁၂၈၀ ခန္႔ ထုုတ္လုုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအား ျမန္မာအစိုုးရအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုုင္မွ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤသုုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ စီမံကိန္းအား စြမ္းစြမ္းတမံ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံမ်ားနွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုုၾကပါသည္။ ထိုုထက္မက ပိုုမိုုေသခ်ာေသာလုုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေစရန္ ေဖာ္ျပပါ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ အဖြဲ႔ ၁၃၁ ဖြဲ႕ မွ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုု ေတာင္းဆိုုလိုုက္ပါသည္။

• ျပည္ေထာင္စုု ဝန္ႀကီး၏ ေၾကျငာခ်က္အား အေလးထားေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုုျပဳလ်ာထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီ ရပ္ဆိုုင္းထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုုပါ လံုုးဝ ဖ်က္သိမ္းရန္။

• ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုုအေပၚ ထိခိုုက္ပ်က္စီးမႈ ၾကီးမားသည့္အတြက္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ားအား ဆိုုင္းငံ့ေၾကာင္း ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုုတ္ျပန္ရန္။

• ေဒသခံ လူထုု၏ ဆႏၵႏွင့္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေရးကို ေရွး႐ႈကာ မူ၀ါဒဆိုုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ စီမံကြပ္ကဲသည့္ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဝန္ႀကီး၏ ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာေအာင္သန္းေထြးမွ ယခုုလိုု တင္ျပခဲ့သည္။

“ အခုုလိုု ျပည္ေထာင္စုု ဝန္ႀကီးက စီမံကိန္းကိုု ဖ်က္သိမ္းတယ္လိုု႔ ေၾကျငာလိုုက္တဲ့အတြက္ ဝမ္းလည္းသာတယ္။ ေက်းဇူးလည္းတင္တယ္။ ရလာဒ္အတြက္ ေက်နပ္ေပမယ့္ အခုုလက္ရွိထိေတာ့ အေျခအေနကိုု ဂရုုတစိုုက္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတုုန္းပဲ။ ျပည္ေထာင္စုု အစိုုးရ အေနနဲ႔လည္း ဒီစီမံကိန္းကိုု ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကျငာသင့္တ ယ္။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ စိတ္ေအးရမွာ။ ”

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုုးရႏွင့္ တိုုယုုိထိုုင္း ေကာ္ပိုုေရးရွင္း လီမိတက္ (TTCL) မွ ဖားအံၿမိဳ႕အနီး ဝတ္ႀကီးေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုု တည္ေဆာက္ႏိုုင္ေရး စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ တစ္ခုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုုးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုုးရႏွင့္ TTCL တိုု႔မွ စီမံကိန္း ေျမဧက ၈၁၅ ဧကအား ႏွစ္ (၄၀) စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွါးရမ္းရန္ ပူးတြဲ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့သည္။ စီမံကိန္း လ်ာထားသည့္ ေနရာမွာ သံလြင္ျမစ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုုက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၄၂ ဖြဲ႔ႏွင့္ အျခား ျမန္မာျပည္ တဝွမ္းမွအျခား အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၃၀ ဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းအား ဖ်က္သိမ္းေရးကိုု ထုုတ္ျပန္ေၾကညာကာ ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကသည္။ ထိုု႔အျပင္ စီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းစာကိုလည္း ေဒသခံ (၂၉၈၀) ေက်ာ္မွ
လက္မွတ္ေရးထိုုးကာ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပိုု႔ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ႏိုုဝင္ဘာလတြင္လည္း ေဒသခံမ်ား စုုစည္းကာ စီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵ ထုုတ္ေဖာ္မႈအား (သံုးအိမ္ေက်းရြာ) တြင္လည္း ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သိုု႔ ေဒသခံမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္တုုိင္ TTCL ကုမၸဏီမွ ကရင္ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ဘားအံေဒသရွိ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အား ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရွိ ဟီကီနန္ (Hekinan) ေက်ာက္မီးေသြးသံုုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုုအား ေလ့လာေရး ေခၚေဆာင္ကာ ဘားအံရွိစီမံကိန္းအား လက္ခံလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ကုမၸဏီမွ ေဒသတြင္းတြင္ ဆက္လက္ လုုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေစာေနလင္းထြန္းမွ ေအာက္ပါအတိုုင္း ေျပာခဲ့သည္။

“ စီမံကိန္းကိုု ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္က ခြင့္ မျပဳဘူးဆိုုေပမဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ မေရရာ မေသခ်ာေသးဘူး။ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက ရဖို႔ခက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေအာက္ေျ ခမွာလည္း ကုမၸဏီက ေျ မလာ ၀ ယ္တာေတြရွိေနတုုန္းပဲ။ ”

သတင္းမ်ားအရ တိုုယုုိထိုုင္း ေကာ္ပိုုေရးရွင္း လီမိတက္ (TTCL) ကုမၸဏီမွ ကနဦးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အံဒင္ေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပး စီမံကိန္းအားတည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ ထိုုစီမံကိန္းအား အံဒင္ေဒသမွ ေဒသခံ ၅၀၀၀ ခန္႔က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုုးတြင္ ထိုုစီမံကိန္းအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ယင္းစီမံကိန္း ပ်က္ျပားသြားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျမန္မာျပည္အ၀ွမ္းတြင္ လ်ာထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ားသည္ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ ေလထုေရထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ စား၀တ္္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုုက္မႈ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ စိုုးရိမ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုုမွ ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုုကဲ့သုုိ႔ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္လာသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ဆဲ ႏိုုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုုင္ငံမ်ားကဲ့သိုု႔ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားအား အရွိန္ႏွစ္ဆ တိုုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ေျပာင္းလဲလာရသည္မွာလည္း စားရိတ္ကုုန္က်မႈႏႈန္းမွာ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာမ်ား ထြန္းကားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔အျပင္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုု ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုုႏွင့္ အႀကီးစား ေရအားလ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားထက္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုုင္သည္။ ျမန္မာျပည္ ေက်းလက္ေဒသတဝွမ္းတြင္ မဟာဓါတ္အားလိုုင္းျပင္ပမွ တစ္ႏိုုင္တစ္ပိုုင္ ထုုတ္ယူႏိုုင္သည့္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုုးျပဳေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍

“ ဒီအခ်ိန္က စြမ္းအင္ကိုု ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကေန ခြဲထြက္ျပီး ေဒသခံေတြစီမံတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ စြ မ္းအင္စီမံကိန္းေတြကိုု လုုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္အခါေကာင္းျဖစ္ေနျပီ။ စြမ္းအင္လံုုေလာက္ေရးအတြက္ လူထုုဗဟုုိျ ပဳ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ေဖၚေဆာင္ဖို႔အေရးၾကီးတဲ့ အခ်ိန္လိုု႔ က်ေနာ္တို႔ယူဆတယ္။ ” ဟုု ေစာသာဘိုးမွေျပာပါသည္။

ေက်ာက္မီေသြးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမာ့ၻရာသီဥတုအား အလြန္ထိခိုုက္လာေနၿပီး ေဒသခံလူထုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုုက္မႈမ်ားျပားလာေၾကာင္း ကမာၻမွသိျမင္လာၾကျပီျဖစ္သည္။ သိုု႔အတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုုးျပဳ စြမ္းအင္ထုုတ္မႈအား ေရွး႐ႈလွ်င္ ေဒသခံလူထုု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား စေတးရာေရာက္သည့္အျပင္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အား ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္မည့္ အခြင့္အေရးအား ဆံုးရွံုဳးရေပလိမ့္မည္။ စြမ္းအင္လိုုအပ္ခ်က္အတြက္ ရုုပ္ၾကြင္းေလာင္စာအသံုုးျပဳထုုတ္လုုပ္ျခင္းမွာ မွန္ကန္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမဟုုတ္ေပ။

ဆက္သြယ္ရန္

ေစာေအာင္သန္းေထြး ၀၉၇၆၇၄၁၃၃၅၅
ေစာေနလင္းထြန္း ၀၉၇၆၇၂၅၃၈၄၃
ေစာသာဘိုး ၀၉ ၄၄၅၀ ၅၅၆၅၉

1. ဖလုံပညာေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးယူနစ္
2. ကရင္အမ်ဳိးသမီးဖြံၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕ (ကရင္ျပည္နယ္)
3. အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္ (ကရင္ျပည္နယ္)
4. ” ေျခလွမ္းသစ္ ” ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕
5. ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (ကရင္ျပည္နယ္)
6. တရားမွ်တလြတ္လပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ရက္
7. ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စု
8. Youth Heart လူငယ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕
9. ပြင့္လင္းလူငယ္အဖြဲ႕
10. ပအုိ၀္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္း(ကရင္ျပည္နယ္)
11. မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိးတက္ျပန္႕ပြားေရးအသင္း (ကရင္ျပည္နယ္)
12. ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ကရင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအုပ္စု
13. ” ေထာင္းလယာ ့” ပညာေရးစုစည္းရာအဖြဲ႕
14. ” ဇြဲကပင္ေျမ ” လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕
15. MATA ကရင္ျပည္နယ္
16. အမ်ဳိးသမီးေရွ႕ေဆာင္အုပ္စု
17. လူငယ္အေျချပဳသင္ၾကားေရးစင္တာ
18. Youth Community Centre ( YCC)
19. ” အၾကင္နာမီးအိမ္ ” ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕
20. ” ယူရီ ” ဘာသာစကား သင္ၾကားေလ့လာေရးစင္တာ
21. ” Gate Way ” ပညာေရးျမင့္တင္မႈစင္တာ
22. ဘားအံပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
23. သံလြင္အေနာက္ျခမ္း လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုပ္စု
24. ဗုဒၶဘာသာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း
25. ငါးနက္ျပာ လူမႈေရးအဖြဲ႕
26. Millennium Self Access Language Center
27. Bridge for All
28. SuriyaSanda Generation
29. ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားရိပ္သာ (KSC)
30. Research Institution for Society and Ecology (RISE)
31. Interfaith Youth Cooperation Action For Peace (IYCAP)
32. Thwee Development Network
33. ဘားအံလူငယ္ကြန္ရက္
34. မိကရင္လူငယ္အဖြဲြ႕
35. ဆာမူေထာ္ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔
36. လူမူထာ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔
37. ဟူးဖိုးကေပၚ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔
38. ၀င္းဒရယ္သက္ေမြးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
39. Karen Student Network Group (KSNG)
40. Thoo Mweh Khee Migrant School
41. Karen River Watch (KRW)
42. Karen Women Organization (KWO)

အျခားေသာျပည္နယ္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
43. Myanmar – China Pipeline Watch Committee
44. Peace & Open Society (Kyaukse )
45. Myanmar Alliance for Transparency & Accountability (Mandalay)
46. Farmer Union (Kyaukse )
47. Green For All ( ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ )
48. Green For All ( ေတာင္သာ )
49. စိမ္းလန္း မိုးကုတ္
50. ေရႊလုပ္သားမ်ား သမဂၢ (သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္)
51. စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္
52. အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျပည္သူ႔ကြန္ယက္
53. ေရၾကည္စမ္း
54. POPP (Peace for Peaceful Plurism)
55. ျမတ္၀န္းသစ္ (Myat Won Thit)
56. Myiny Ma Kha Guard
57. Public Network
58. EDU Wave
59. East Light Development Group
60. Bago Youth Network
61. အလင္းသက္တန္႔
62. ရိုးမခ်စ္သူ (Yoma Vhit Thu)
63. ေမာ္ကြန္းသစ္ (Maw Kun Thit)
64. သဲကုန္းလူငယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Thae Kone Youth League)
65. အလင္းေစတမန္ (Alin Say Ta Marn)
66. ေရႊရိပ္စစ္ (Shwe Yeik Sit)
67. ေရႊက်င္ခ်စ္သူ (Shwe Kyin Chit Thu)
68. မႈိင္းကြန္ယက္ (Hmine Network)
69. PACE-G (Political And Civil Engagement Group)
70. မြန္ျပည္နယ္ MATA အဖြဲ႕
71. မြန္ျပည္နယ္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္
72. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (မေကြး)
73. Simple Smile (ပခုကၠဴ)
74. ေမတၲာစမ္းေရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕
75. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ နိုးၾကားေသာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔
76. ေ႐ႊညာေျမ အမ်ဳိးသမီးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔
77. အလုပ္သမား သမဂၢ(ေရႊေရာင္မ်ိဳးဆက္)
78. အလုပ္သမား သမဂၢ (ေထာက္ရွာပင္)
79. ေစတုတၱရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔႔
80. ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဖက္ျခမ္းေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစု ( ၉ – ၿမိဳ႕နယ္ )
81. ေက်းလက္လူငယ္ကြန္ယက္
82. သစ္ပင္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔
83. ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဖက္ျခမ္းေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစု ( ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ )
84. လြတ္လပ္ေသာအရိႈခ်င္းအမ်ိဳးသားအင္အားစု
85. ပြင့္ျဖဳဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ ( PDO )
86. ရိုးမခ်င္းအဖြဲ႔ (ေစတုတၱရာ)
87. TANKS
88. Humanity Institute (HI)
89. Our Future Initiative (OFI)
90. Southern Youth
91. ေမတၱာလက္ကမ္း
92. ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ
93. လမ္းစအဖြဲ႕
94. Tanintharyi Fisheries Partnership
95. Tanintharyi Green Network
96. Motherland
97. သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (တနသၤာရီ)
98. သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (ပေလာက္)
99. ၈၈ ပုေလာ
100. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿမိတ္)
101. အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢ (ၿမိတ္)
102. ေသြးခ်င္းသစၥာအဖြဲ႕
103. National Network for Education Reform (NNER) – Myeik
104. All Burma Students’ Democratic Front – ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းအဖြဲ႕
105. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender – LGBT
106. ဆရာမ်ားသမဂၢ (ၿမိတ္ခရိုင္)
107. သိေႏၶာ သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (တနသၤာရီ)
108. ၈၈ ေကာ့ေသာင္း
109. FLEGT ဘုတ္ျပင္း
110. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ(ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္)
111. ေက်ာက္မီးေသြးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕
112. ပါခ်န္ျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕
113. OFI (ဘုတ္ျပင္း)
114. Tanintharyi Fisheries Partnership
115. Dawei Development Association – DDA
116. ေပါက္တိုင္းေခ်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ
117. Dawei Watch Fundation
118. ကလုံးထာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ
119. Cambridge Student Liberal Democrats – CSLD
120. သတၱဳတြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕
121. မုိင္းပန္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး – MPYA
122. ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢ – UKSY
123. ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ – KNGY
124. ကယန္းအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး – KyWO
125. ကရင္နီအမ်ဳိးသားလူငယ္အစည္းအ႐ုံး – KNYO
126. ကရင္နီျပည္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ – KSSU – တစ္သီးပုဂၢလတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
127. သံလြင္ခ်စ္သူအဖြဲ႔
128. Mong Pan Youth Association
129. သံလြင္သားခ်င္းမ်ား
130. သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ (SSN)
131. EarthRights International

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this statement in English HERE.