တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ KNU – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend