ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရၿပီး မတရားသျဖင့္ တရားစြဲဆုိအမိန္႔ခ်ခံရေသာ ေအာင္ကုိေထြးအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

 

Send this to a friend