ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တရားကုိဖြင့္ဟျခင္း။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

စစ္ပဲြမ်ားၾကားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေအာက္မွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မျဖစ္ပြားမီႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မၾကာခဏဆုိသည္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ဖိအားေပးျခင္း၊ ေဘးဖယ္ျခင္း၊ အျမင္ေစာင္းခံရျခင္း ႏွင့္ လုိပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရုပ္သိမ္းခံၾကရသည္။ ၎တုိ႔အမွန္တကယ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘ၀အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အစုိးရ၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ တုိင္းျပည္ရွိ အခြင့္ထူးခံမ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသာမက ၎တုိ႔၏ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားကပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းမ်ားခံၾကရသည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend