အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲကာလတြင္ တပ္မေတာ္မွ မူေၾထာ္ခရိုင္ (ဖာပြန္)အတြင္း စစ္ေရးအျမင္ျဖင့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ တပ္အင္အားေစလႊတ္မႈႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ KNU- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend