ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အႏၱရယ္ျပဳသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အလုိမရွိ

Send this to a friend