ကရင္ျပည္နယ္ မူတေရာခရို္င္အတြင္း ဗမာ(ျမန္မာ)တပ္မေတာ္၏ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပတ္ခတ္တုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း

March 9th, 2018  •  Author:   Karen Peace Support Network  •  1 minute read
Featured image

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this statement in English HERE.

Download the document about KPSN in English HERE.

Download the Editorial Notes in English HERE.

Download the Event Timeline of Conflict in English HERE.

Download the Map of Conflict Area in English HERE.