Statement 357 Views

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္

February 20th, 2018  •  Author:   36 Myanmar Civil Society Organizations  •  1 minute read

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည္ဟု သိရသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလြန္စိုးရိမ္မိပါသည္။ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စတင္လည္ပတ္ပါက ထား၀ယ္ေဒသ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွသည္ နယ္စပ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအထိ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ၄င္းႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား၊ ထား၀ယ္ေဒသမွ အျခားေသာ ယိုးဒယား အစရွိသည့္ တိုင္းတပါးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္လ်က္ ရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေသြးသားရင္းခ်ာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္၄င္းတို႔၏ မိဘ ေဆြမ်ိဳးညာတကာမ်ား အားလံုးသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီး၏ အကိ်ဳးဆက္အေနျဖင့္ ႀကီးမားၿပီး ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထား၀ယ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေျမယာႏွင့္စား၀တ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အနာဂတ္ကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္ဂုဏ္သတၱိမ်ားအားလံုးသည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္အားလံုးကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားေၾကာင္႔ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ျခင္း ခံေနရသည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ – ITD ကဲ့သို႔ေသာ ကန္ထရိုက္တာကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရတို႔အား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပါသည္ –

၁။ စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလက ျဖစ္ပ် က္ခဲ့သည့္ ျပ ႆ ာနာမ်ားအားလံုးကို အလံုးစံု အျပည့္အ ၀ ေျဖရွင္း၍ မၿပီးမခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္မစတင္ပါႏွင့္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လယ္ယာေျမမ်ား အမ်ားအျပား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မလိုက္နာပဲ ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဒသခံ မ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းဧရိယာ အမ်ားအျပားသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ထားဆီးမႈ သို႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာရြာသူရြာသားမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ပင္ ရုန္းကန္ေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါနစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကား ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ေက်နပ္ေလာက္သည့္အေျခအေနေရာက္သည္အထိ ေျဖရွင္း မၿပီးမခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္မစတင္ပါႏွင့္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳႏိုင္မည့္ သဘာ ၀ ပတ္ ၀ န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ – EIA ျပဳလုပ္ရန္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ ကနဦးအဆင့္အတြက္ EIA စုစုေပါင္း ၁၀ ခု ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳသည့္ EIA ကား မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳသည့္ EIA ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ EIA မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိပၸယ္ျပည့္၀စြာ ပါ၀င္ခြင့္နည္းပါးခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခြင့္မရရွိခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးခဲ့ျခင္းအစရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ကာလၾကာရွည္စြာ အထူးစိုးရိမ္ေနခဲ့ရမႈမ်ားကို ထို EIA တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳသည့္ EIA ေရးဆြဲကာ အတည္ျပဳခ်က္မရမခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္မစတင္ပါႏွင့္။

၃။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ်ေသာ မွန္ကန္ၿပီး လြယ္လင့္တကူလက္လွမ္းမီေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထုတ္ျပန္ေပးရန္

စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကစဥ္ကတည္းကပင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဘ၀ေနထိုင္ေနေရးႏွင့္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားအစရွိသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္သည့္အေျခခံသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ားမကြဲျပားမႈ၊ ၀င္ေငြအနည္းအမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအစရွိသည့္ အေၾကာင္းတရားတို႔ကို အေျခမခံဘဲ ေဒသခံမ်ားအားလံုး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ား ေပါမ်ားစြာရရွိမည္ဟူသည့္ အစိုးရမွခန္႔မွန္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္ၿပီး စိတ္ကူးအိမ္မက္အမွားမ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္သည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားဘက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကုန္တိက်ၿပီးအမ်ားအလြယ္တကူရရွိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီမထုတ္ျပန္ေသးႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ မစတင္ပါႏွင့္။

၄။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွန္သည့္ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အဓိပၸယ္ ျပည့္ ၀ စြာပါ ၀ င္ခြင့္ရ ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ်ေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ျဖစ္သည့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစရွိသည္တို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ သေဘာထားေပးရန္သို႔မဟုတ္ သေဘာဆႏၵမေပးဘဲေနရန္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းဆိုသည္။ ၄င္းသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားဘက္မွ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္လခစား အလုပ္ ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔သည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ သဘာ၀က်သည့္ အေျဖျဖစ္သည္ဟူသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈအစား ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အနာဂါတ္ကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ပံုေဖာ္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားဘက္မွ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည္ ျဖစ္ေစ အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀သည့္ ပါ၀င္မႈရွိႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္မၿပီးမခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္မစတင္ပါႏွင့္။

၅။ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ အျခား ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနည္းလမ္းအသစ္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းရွာေဖြပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစေသာစက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚအေျခခံသည့္ ဗဟို စီမံကိန္းခ် စီးပြားေရးပံုစံအစား ထား၀ယ္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း တည္ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည့္ ဘ၀ေနထို္င္မႈ ပံုစံႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳမႈတို႔အေပၚတြင္အေျခခံထားသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ နည္းလမ္း အသစ္မ်ားကို အေရးတႀကီး ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာင္သူအေျချပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မိရိုးဖလာသစ္ေတာအသံုးျပဳမႈပံုစံကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထား၀ယ္ေဒသခံ ျပည္သူအမ်ား အျပားအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ဆက္လက္ရရွိေနေစရန္ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ၿပီး စား၀တ္ေနေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ညီညြတ္ႀကံခိုင္မႈကိုပါအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး အဆိုပါ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအတြက္ ေခတ္ေပၚစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျချပဳ အရင္းရွင္၀ါဒ သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအတြက္ သဘာ၀အဆံုးသတ္အမွတ္ ျဖစ္လာေနေစသေလာ ဟုေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထား၀ယ္ေဒသမွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ခံပါသည္။ အစုိုးရအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ အေရးတယူ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ထား၀ယ္ေဒသရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္း ျပန္လည္ စတင္ပါက မည္သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ဆိုသည္ကို ပြင့္လင္းရိုးသားစြာ စိုးရိမ္မိပါသည္။ မည္သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရမည္နည္း။ မည္သူေတြ ဆံုးရႈံးနစ္နာမည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ညစ္ညမ္းသည့္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူမႈမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားအနည္းစု၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွေရေပၚဆီလက္တစ္ဆုပ္စာလူမ်ားသာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ကို အထူးစိုးရိမ္မိပါသည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအားလံုးအေပၚတြင္အေျခခံ၍ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ား အားလံုးကို ထား၀ယ္စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ထိုအစား ထား၀ယ္လူမႈ၀န္းက်င္အတြက္သာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ပါ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ အနာဂတ္သစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတူတကြတည္ေဆာက္ၾကရပါမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ –

မယ္းစိုးစိုးႏြယ္ – ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၄၀၂၂၁၈၀ ။ tavoyan48@gmail.com

ဦးသန္႔ဇင္ – ထား၀ယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ဖုန္း – ၀၉ ၄၂၂၁၉ ၀၆၉ ၁ ။ mgthantzindawei@gmail.com

ဦဘိုဘိုေအာင္ – ကမၻာေျမအခြင္႔အေရးအဖြဲ႔ ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၀၂၆၇၀၂၅ ။ bobo@earthrights.org

ပူးတြဲလက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား –

1. Dawei Development Association (DDA)

2. Dawei ProBono Lawyer Network (DPLN)

3. Tavoyan Women’s Union (TWU)

4. Tanintharyi River Indigenous People Network (TRIP-NET)

5. Community Sustainable Livelihoods and Development (CSLD)

6. Rays of Kamoethway Indigenous People and Nature (RKIPN)

7. Paung Ku

8. Progressive Voice

9. Community Response Group (ComReG)

10. IFI Watch Myanmar

11. Myanmar China Pipeline Watch Committee

12. Andin Youth Group, Pharlain Community

13. Capacity Building for Youth (Mon, Karen, Dawei)

14. Farmers and Landworkers Union (Myanmar)

15. Environmental Conservation and Farmer Development Organization (Shan)

16. ကမ္းေျခအားမာန္ ေရလုပ္သားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

17. Thanphyuzayut Mon Youth

18. Belin Network

19. Pyar Taung Social Development

20. သင္႔ျမတ္လိုသူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ႕ (POPP)

21. Action Groups for Farmers Affairs

22. ေရႊျခေသ့ၤလူမႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔(ေ႐ွြဘို).

23. ေရႊျခေသ့ၤေတာင္သူကြန္ရက္(ေရႊဘိုခ႐ိုင္)

24. တြံေတးကြန္ယက္

25. Bedar

26. Shwe Maw Won

27. Thilawa Social Development Group

28. Myanmar Alliance for Transparency & Accountability ( Mandalay Regional Working Group)

29. The Mekong Butterfly 30. Community Resource Center Foundation (CRC)

31. Spirit in Education Movement (SEM)

32. Extra Territorial Obligation Watch (ETO Watch)

33. EarthRights International (ERI)

34. Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH)

35. Focus on the Global South

36. Land Watch Thai

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this statement in English HERE.