NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) သည္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) အား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနည္းတူ ကနဦးအစကပင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

လက္႐ွိအတည္ျပဳက်င့္သံုးလ်က္႐ွိေသာ NCA သည္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးၾကား ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္ေသာ မူေခ်ာအဆင့္သို႔ မေရာက္႐ွိေသးမီ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာမ်ား ပါ႐ွိေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္(PC)ထံသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ (၈) ခ်က္တင္သြင္းၿပီး (၁၇) လေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ပါသည္။

UNFC မွ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ (၈) ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား မ႐ွိခဲ့သည့္တိုင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဂုဏ္သေရ႐ွိစြာျဖင့္ စနစ္တက် နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ UNFC အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ ေဆာင္႐ြက္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရုံး (LDU) တို႔အေနျဖင့္ တဖြဲ႔ခ်င္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ အားလံုးလိုက္ပါေရးထိုးႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္

– UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔ၾကား အနည္းဆံုး (၁) ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈျဖစ္ေပၚေစရန္

– “ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာတခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ေပးရန္ ႏွင့္

– KNPP တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃) ဦးႏွင့္ ကရင္နီအရပ္သား (၁) ဦး သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္အေပၚ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တန္းတူေရးအေျခခံျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းအေျဖ႐ွာမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳရန္
ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ NCA စာခ်ဳပ္အား UNFC အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး တစုတေ၀းတည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း႐ွာေဖြေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္းသည့္အခါ

– DPN ႏွင့္ PC အဆင့္တြင္ ထစ္ဆို႔ေနေသာ အခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမေပးေတာ့ဘဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ႀကိဳတင္ကတိေပးၿပီးမွသာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးမည္ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္သေဘာ မေဆာင္ေတာ့ျခင္း၊

– ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) ၏ အဆုိျပဳခ်က္ (၈) ခ်က္အား DPN ႏွင့္ PC ၾကား တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ အေျခအေနမေပးျခင္းႏွင့္

– တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ အားလံုးလုိက္ပါႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းမ႐ွိျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ANC အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend