တပ္မေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္႔ ဥပေဒမ်ားနွင္႔ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္မွု မ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္၊ ၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၈

မူရင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာ၌ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend