ၿမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း လူငယ္မ်ား မတရားဖမ္းဆီး၊အက်ဥ္းခ်၊ တရားစြဲခံရမွုုမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ ့အစည္း/ကြန္ရက္မ်ား (၁၁၃)ဖြဲ ့၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ၿပန္ၿခင္း

Send this to a friend