တအာင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႔(TLA)တာ၀န္ခံ မုိင္းမ်ိဳးေအာင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ (ND-Burma) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Related Posts: