Statement 167 Views

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

January 8th, 2018  •  Author:   Burmese Women's Union  •  1 minute read

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇)ရက္ေန႕သည္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ (၂၃) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အဖဲြ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈခရီးရွည္ခ်ီတက္ခဲ့ရာတြင္ အဖဲြ႕၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ကိုဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဌမအႀကိမ္ညီလာခံႀကီး ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ရက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ညီလာခံမွေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ ေမာ္အယ္၀ါး၊ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) အျဖစ္ ေနာ္ကေပၚထူး (ခ) မူစဲ၊ တဲြဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) အျဖစ္ ေဒၚယဥ္မ်ဳိးလႈိင္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဌမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢသည္ ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ အားေပးျမႇင့္တင္ေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ကို အေျခခံလ်က္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ အႏွစ္ (၇၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္၏ သမိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းႏိုင္မႈကို အထူးအေလးထားသည္။

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မီေသာ အနာဂတ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏တန္းတူေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းသည္ အဓိက်သည့္ ျပႆနာ တရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔၏ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအရ ယံုၾကည္လက္ခံသည္။

ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ ေတြ႔တြင္ NCA (တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္) ကို အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပဲြမ်ား လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါေသာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သည့္ေျခလွမ္းတခုျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုသည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ပါ၀င္သင့္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရး ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

လူထုအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ား ရွိေနမည္ကို နားလည္ ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိႏိုင္ေရး၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းသည္။

အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးတို႔သည္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းသဖြယ္ ယွဥ္တဲြေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အနာဂတ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ေအးခ်မ္းသာယာမည့္လူေနမႈဘ၀မ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကိုေရွ႕ရႈလ်က္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေနၾကသည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္း ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနတရပ္ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေရးလမ္းေၾကာင္းခိုင္မာလာေစေရး၊ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား (လံုး၀) မလုပ္ေဆာင္ေရး၊ စသည္တို႔ကို အထူးအေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ

ဆက္သြယ္ရန္ –

ေမာ္အယ္၀ါး (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) – +၆၆ ၈၇ ၇၈၇ ၈၈၉၅/ +၉၅ ၉၇၉၀၇၈၆ ၉၃၀

ေနာ္ကေပၚထူး (တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး- ၁) – +၆၆ ၈၇ ၇၈၇ ၈၈၉၅/ +၉၅ ၉၄၅၇၇ ၅၅ ၆၀၄

ေဒၚယဥ္မ်ဳိးလႈိင္ (တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၂) – +၆၆ ၈၇ ၇၈၇ ၈၈၉၅/ +၉၅ ၉၂၅၁၀ ၄၀ ၆၉၁