Statement 169 Views

သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြႏဲွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

January 8th, 2018  •  Author:   Restoration Council of Shan State  •  1 minute read

၁။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ ႏငုိင္ေံရးလမး္ျပေျမပုံ အဆင့္(၃)အရျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္အရျဖစ္ေစ၊ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး (JICM) ၏ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏငိုင္ေံရးေဆြးေႏးြပြကဲို သွ်မ္းျပည္၊ လင္းေခးခရုိင္၊ လင္းေခးၿမဳိ႕တြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) မွ ဦးေဆာင္ကမကထျပဳ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂။ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏးြပြမဲ်ား လုပ္ငန္းစဥ္အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (အႀကဳိ) သို႕မဟုတ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ (Public Consultation) မ်ားကို ျမန္မာႏိုုင္ငံ တ၀ွမ္းရွိ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ သွ်မ္းျပည္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ သွ်မ္းျပည္ျပင္ပ ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏငွ့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္တုိ႕ျဖင့္ျပဳ လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ သွ်မ္းျပည္အတြင္းရွိ (၅၅) ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း (၁၄) ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏးြပြဲ (အႀကဳိ) လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇-၂၅) ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမဳိ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ တပ္မေတာ္၏ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႕တားျခင္းကုိ ခံခ့ရဲ သည္။ ပင္လုံ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲ စသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ အဆုိးဆုံးျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခႏုုစွ၊္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ပင္လုံၿမဳိ႕တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပရန္စီစဥ္ေနစဥ္ ရန္သူ႔တပ္စခန္းအား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ ေခ်မွဳန္္းသိမ္းယူသည့္ ပုံစံအလား တပ္မေတာ္မွ တိုုက္ပြဲ၀င္လက္နက္အျပည့္အစုုံျဖင့္ ဝင္ေရာက္တား ဆီးပိတ္ပင္ျခင္္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းတြင္ အမည္းစက္ႀကီးအျဖစ္ ထာဝရစြန္းထင္း ေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခႏုစွ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ ရန္စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္။

၄။ တစ္ဖက္တြင္လည္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႕တြင္ သွ်မ္းျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏးြပြဲ (အႀကဳိ) လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ျပဳသည့္ သက္ဆုိင္ရာခရုိင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ သွ်မ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ ေတာင္ႀကီး၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲ၊ မႏေၱလး စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္က်င္းပမည့္လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွ ရရွိလာေသာ သ်ွမ္းလူထုသေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ စစုည္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၇၊၈၊၉၊) ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၌ သ်ွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကဳိ) ေနာက္ဆုံးပြဲက်င္းပကာ ရရွိလာေသာ သ်ွမ္းလူထု သေဘာထားစာတမ္း မူၾကမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳစာတမ္းမူၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏငွ့္ ထုိမွတဆင့္ တရားဝင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏးြပြကဲုိ လင္းေခးၿမဳိ႕တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႕ရက္အတုိင္း ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

၅။ ေတာင္ႀကီးတြင္ သ်ွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏးြပြဲ (အႀကဳိ) ေနာက္ဆုံးပြဲအား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ႀကီးမွ ႏငိုင္ေံတာ၏္အတငိုပ္ငခ္ပံဂုဳၢလိႏ္ွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႕ စာေရးသားေပးပုိ႕၍ညွိႏႈိင္းခဲ့သည့္အျပင္ (RCSS/SSA) အတြင္းေရးမွဴး (၃)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္းကိုုလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၊ တပ္မေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႕ႏငွ့္ ၂၀၁ရ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇-၃၀) ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေစခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႕ထံမွ မည္သည့္ တရားဝင္အေၾကာင္း ျပန္ၾကားခ်က္ကုိမ်ွ လက္ခံရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

၆။ သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏးြပြကဲ်င္းပမည့္ ေနရာကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႕ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညွိႏႈိင္းရာ၌ ေတာင္ႀကီး၊ က်ဳိင္းတုံ၊ လားရွဳိးႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ (အႀကဳိ) ႏငွ့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္သည္ဟု အစုိးရမွ သေဘာ တူခဲ့၍သာ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အေနျဖင့္ သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ လင္းေခးခရိုင္၊ လင္းေခးၿမဳိ႕၌ သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏးြ ပြဲက်င္းပရန္လက္ခံခ့ျဲခင္းျဖစ္သည္။

၇။ သွ်မ္းျပည္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏးြပြဲ (အႀကဳိ) က်င္းပျခင္းသည္ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ သမုိင္းအစဥ္အလာအရေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ႏငိုင္ေံရးဂဏုသ္ကိာၡအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏးြပြမဲ်ား၏တရားဝင္မႈ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

၈။ က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့သည့္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ (အႀကိဳ)၊ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႕တားခဲ့သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ လြတ္လပ္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ဒီမိုုကေရစီနည္းက် အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေဆြးေႏြးရန္ မည္သုိ႕မွ်မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

၉။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သ်ွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏးြပြဲ (အႀကဳိ) က်င္းပျခင္းကို တပ္မေတာ္မွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) သည္ လင္းေခးၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပမည့္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၁၈ ခႏုစွ၊္ ဇန္နဝါရီလ (၁၂-၁၄) ရက္မ်ား၌ က်င္းပျခင္းအား ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္-
၁။ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းမိဏ္း +၆၆ ၉၃၁ ၇၂၁ ၇၂၀၊ ၆၆+ ၉၁၀ ၆၇၉ ၈၁၁
၂။ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦး +၉၅ ၉၄၉ ၅၉၀ ၇၁၆၊ +၉၅ ၉၂၆ ၀၂၉၁ ၂၇၇

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။