ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ မိုင္းမ်ဳိးေအာင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္းအေပၚ မိမိတို႔ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend