Statement 177 Views

နုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အတြက္ ND-Burma ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္

December 10th, 2017  •  Author:   Network for Human Rights Documentation - Burma  •  1 minute read

ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား တရားမ ွ်တမႈရရွိေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိျခင္း”

 ND-Burma အေနျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အခ်က္အ လက္ ၆၀၀၀ ေထာင္ေက်ာ္သည္ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုုင္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၃ ႏွစ္က ထိုုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း ၉  ဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုုၾကၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (HRDCC) အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ယခုုအခါ တြင္မူ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္-ျမန္မာႏိုုင္ငံ (ND-Burma) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုုအခ်ိန္ ကျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္မွာလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္ထဲ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီသည့္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းခံေရၿပီး စစ္တပ္၏ ဆယ္စုုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီသည့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္း ၉ ဖြဲ႔မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားအၾကားမွ ေတြ႔ဆံုုခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတိုု႔ ကိုုယ္တိုုင္၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုုင္းအ၀ိုုင္းမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားမွာ အေျခခံၾကသည့္ မွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တခ်ိဳ႔မွာ ႏိုုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နုိင္ငံတကာမွ ၀ိုုင္းပယ္ထားသည့္၊ ကမၻာေပၚရွိ လူသားတိုုင္းသည္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားရွိသည္ကိုု မသိေသးသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ၄င္းတိုု႔၏ ဘ၀မ်ားကိုု ေပးအပ္ ကာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုုအခါတြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္ကထက္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သည္ သူမ၏ မိတ္ေဆြ တခ်ိန္က ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ တိုုင္းျပည္ကိုု ဦးေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ သည္။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားအား လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခုုတခ်ိန္တြင္မူ သတင္းအမွန္မ်ားတင္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာလည္း ႏိုုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားျဖင့္ ထပ္မံမ်ားျပားလာသည္။ အရပ္သားအစိုုးရ တက္လာကတည္းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ND-Burma ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ တပ္မေတာ္၏ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွာလည္း ရပ္စဲသြားျခင္းမရွိေသးေပ။ တပ္မေတာ္၏ ရခုုိင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထိုုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္၊ ရံႈ႔ခ်မႈမ်ား ျပန္လည္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ကုုလသမဂၢအထူးကိုုယ္စားလွယ္၏ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ သူမ်ား အဆံုုးတေန႔တြင္ တရားမ ွ်တမႈကိုု ရရွိေစရန္အတြက္ ND-Burma အေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္ အ ထားမ်ားကိုု စတင္စုုေဆာင္းခဲ့သည္။ မိမိတိုု႔တြင္ ယခုုအခါ အခ်က္အလက္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ထည့္သြင္းႏိုုင္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုုပ္ေဖာ္ကိုုက္ဖက္မ်ားထံတြင္လည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ သက္ဆိုုင္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ထိခိုုက္နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရ၍ ခံစားရမႈသည္ ဆီးရီးယားရွိ (သိုု႔မဟုုတ္) ဆြီဒင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတဦး အားဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈထက္ နာက်င္၊ ခံစားရမႈ ေလ်ာ့နည္းမည္မဟုုတ္ေပ။ ထိုုသိုု႔မဟုုတ္ေၾကာင္းကိုု ၄င္းတိုု႔အခြင့္အေရး မည္သည့္အခါမ ွ်မခ်ိဳးေဖာက္ခံရဟုု က်ိန္းေသၿပီး သက္ေတာင့္ သက္သာအ ေနအထားတြင္ ရွိသူတိုု႔ကသာ ျငင္းဆိုုေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္စဲခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ၿပီး အျပစ္ရွိေသာ္လည္း အျပစ္ေပးအေရးယူ ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈမ်ား အဆံုုးသတ္ေစရန္ႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈအတြက္ အကူအညီေပးရန္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ရွိသည့္ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဖြဲ႔တိုု႔သည္ တိုုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ LGBT အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။ နစ္နာခဲ့သူမ်ားအတြက္ တရားမ ွ်တမႈရရွိေစရန္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္မွစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ စတင္မွတ္တမ္းတင္သည္။

______________________
အဖြဲ႔၀င္မ်ား…

၁။ ႏိုုင္ငံအေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း-ျမန္မာႏိုုင္ငံ

၂။ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္

၃။ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔

၄။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး-ထိုုင္းႏိုုင္ငံ

၅။ တအာန္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၆။ တအာန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရံုုး

၇။ ထား၀ယ္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး

ဆက္စပ္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား

၁။ ရခုုိင္ျပည္လံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္ ကြန္ဂရက္

၂။ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔

၃။ EarthRights International

၄။ ညီမ ွ်ျခင္းျမန္မာလားဟူအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၅။ လားဟူအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၆။  ပအိုု႕၀္လူငယ္အစည္းအရံုုး