အမ်ိဴးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)၏ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Related Posts:

Send this to a friend