အစုိးရစစ္တပ္ျဖစ္ေသာ ခမရ ၁၄၇ သည္ သီေပါနယ္ေျမတြင္း SSPP/SSA ကို ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊ အခေၾကးေငြမဲ့စြာအစားအေသာက္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ား၏ ကုန္တင္ကားမ်ားကုိ ေခ်ာဆဲြျခင္းမ်ားျပဳလုပ္

ေနာက္ဆုံးရသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend