Press Release 169 Views

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ ထုုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

November 25th, 2017  •  Author:   Shan Women's Action Network  •  1 minute read

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ယေန႔တြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး ေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း (စြမ္း) က အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြျဲခား ဆက္ဆံမႈ မ်ား ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ) ပါ ပုဒ္မ (၁၀) အရ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကို လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုုးရအား ေလးနက္စြာ တိုုက္တြန္းလိုုက္သည္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း (စြမ္း) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို အတားအဆီး ျဖစ္ေနေစသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွည္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ စစ္ပဋိပကၡကို အဆံုုးသတ္ရန္လည္း ထပ္မံ ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

ပညာသင္ၾကားခြင့္သည္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား တည္ရွိေနျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား အိမ္မႈတာ၀န္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆာလ်င္စြာ ေက်ာင္းထကြ္ရသည့္ အေျခအေနကို တြန္းပိုု႔ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္စာရင္းမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား တည္ရွိေနမႈကို ထင္ဟပ္လ်က္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳေနေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။ ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္ လမ္းတေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စိုုးရိမ္ရျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ သူတိုု႔ သမီးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို ဦးစားေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေစသည္။

စစ္တပ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းက ပညာသင္ၾကားမႈ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ပိုုမိုုႀကီးမားေစသည္။ လက္ရွိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ က်ား-မ ဘက္လိုုက္မႈရွိၿပီး လိင္ခဲဲြျခားမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေနသည့္ သင္ၾကားမႈ မူေဘာင္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုု႔အျပင္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေနသည့္ ထပ္ဆင့္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနျခင္းသည္လည္း တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုုးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈ နည္းပါးေနသည္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးသံုး ဘာသာစကားမွာ ျမန္မာဘာသာစကား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေစၿပီး တိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းထြက္မႈကို ပိုုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္သည္။

စစ္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ခံရေလ့ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၃ တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ားအားလံုုးအေပၚတြင္ တရားစီရင္ခြင့္ကို စစ္တပ္အား အျပည့္အ၀ ေပးထားသည့္အျပင္ စစ္တပ္ကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုု ေပးထားျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သူတို႔အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ရက္စက္ျခင္းကို ဖြင့္မေျပာရဲေအာင္ ႏႈတ္ဆြံ႔ေစသည္။ တိုင္းရင္းသူ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည့္ အေၾကာင္း တရား ျဖစ္ေနသည္။

ဤသို႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတိုု႔ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ဆက္လက္ထြက္ေျပးလ်က္ရွိၿပီး အေျမာက္အမ်ားမွာ ထိုုင္း-ရွမ္း နယ္စပ္တေလ်ာက္နွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ေျမာက္ပိုုင္းရွိ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္မဲ့ ခိုုလႈံေရး စခန္းမ်ား (IDP camps) တြင္ ခိုလံႈေနထိုုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ႏိုုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက နယ္စပ္ေဒသ ရံပံုုေငြ ေထာက္ပံ့မႈကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး ပံ့ပိုုးမႈမွာ လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရသည္။ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္အခါတြင္ မိသားစု ရိုးရာ ဓေလ့ထံုုးစံမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မွာ မဆီေလ်ာ္သလို ျဖစ္လာေစသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၏ ဆယ့္ေျခာက္ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ဦးတည္ခ်က္အရ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ယေန႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ တစ္ရက္တည္းသာမက ေန႔စဥ္ ဦးစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ရန္အတြက္ စြမ္း က ျမန္မာႏိုုင္ငံ အစိုုးရအား ပညာေရး အသံုုးစားရိတ္ကို အနည္းဆံုုး ႏိုုင္ငံ၏ အသားတင္ကုုန္ထုုတ္မႈတန္ဖိုုး (GDP) ၏ ၂၀ ရာႏႈန္း အထိ အလ်င္အျမန္ တိုုးျမင့္သံုုးစြရဲန္ ေတာင္းဆိုလိုုက္သည္။ တိုုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားသည္ အရည္အေသြး တန္းတူေသာ ပညာေရးကို သင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ ရံပံုုေငြမ်ား ခ်မွတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း တုိုုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ား သင္ၾကားမႈကို ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသူတိုင္းရင္းသားတိုု႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္ေစေရး အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ တိုုင္းရင္းသား ဘာသာသင္ ဆရာမ်ားအား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း တိုုးျမွင့္ရန္ လိုုအပ္သည္။

ထိုု႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္ၾကေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ တိုုးတက္လာေစရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း (စြမ္း) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခား တိုုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အျမန္ဆံုုး ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔သည္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီေဒါ ေကာ္မတီက တိုက္တြန္းထားေသာ နိဂံုးခ်ဳပ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းက ျမန္မာအစိုုးရအား အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုုင္ ၂၂ ရက္တြင္ စီေဒါကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး စီေဒါ ေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စီေဒါစာခ်ဳပ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား သံုုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုု ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

မီဒီယာ ဆက္သြယ္ရန္-

ယိင္းခ်မ္ဟြမ္ တာ၀န္ခံ – ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ +66 81-992-1121 kenneri@shanwomen.org

နန္းခမ္းယတ္ ဌာေန တာ၀န္ခံ (ျမန္မာျပည္) +95 9 45 443 4246 kenneri@shanwomen.org

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။