Press Release 179 Views

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

November 25th, 2017  •  Author:   Women's League of Burma  •  1 minute read

ယေန႔က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ “ရွက္ရြံ႕မႈမ်ား ခါးစည္းခံစား မိန္းမသားမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ထိုသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းသည္ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရေသာ မိန္းကေလးငယ္အခ်ဳိ႕၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ရည္ရြယ္ယံုသာမက ထိုရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုု တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းၿပီးတရားမွ်တမႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ ၎တို႔ေတြ႔ႀကံဳရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္း တရားစီရင္ေရးတို႔၏ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကိုု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတငြ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားတငြ္ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာနုိင္ငံ) ၏ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းအရ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတငြ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြႏိုင္မႈမရွိဘဲ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အျပစ္ဒဏ္မွ ဆက္လက္ကင္းလႊတ္ခြင့္ ရရွိေနသည္။ လြပ္လပ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒစနစ္မရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား မရွိျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္မွ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနၿပီး တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ႏႈတ္ပိတ္ျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။

“တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္မ်ား လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ တရားမမွ်တမႈေတြ ကိုယ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း ကာကြယ္မႈမရရွိမႈေတြက မိန္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာေတြ ရရွိေစၿပီးေတာ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ ျပန္လည္ ၀င္ဆန္႔ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း က်မတို႔ အရမ္းကို စိုးရိမ္မိတယ္” ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ ေလြးပိုးညိဳ၀္းမွ ေျပာၾကားသည္။

“မည္သူတစ္ဦးတေယာက္ကိုမွ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းမျပဳရ” ဟူေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ခ်ဳိးႏွိမ္ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈမရွိေစရန္၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ စီေဒါကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အေရးေပၚ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လက္ရွိအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ခံ သားေကာင္ေတြအျဖစ္ကေန တားဆီးကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆိုသည္။

“ရွက္ရံြ႕ မႈမ်ား ခါးစည္းခံစား မိန္းမသားမ်ား” သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ အစုိးရအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳထားသည္။

၁။ ကေလးမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အကာအကြယ္ေပးမႈစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အတြက္ ႏိုုင္ငံေတာ္မွ ရံပံုေငြထားရွိရန္။

၂။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္၍ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား အတြက္ အနိမ့္ဆံုုး ျပစ္ဒဏ္ကို သတ္မွတ္ရန္။

၃။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရက်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုု္င္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ညီေစရန္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပန္လည္ သံုုးသပ္ရန္။

၄။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း အသိပညာျမင့္တင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတငြ္ လူထုအသိပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္။

၆။ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုပံ့ပိုးရန္။

၇။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု ဥပေဒအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကိုု ယင္းဥပေဒက ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာမႈေစရန္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညိွႏိႈင္း တိုုင္ပင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

၈။ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းေနရာမ်ားတငြ္ အမ်ဳိးသမီး ဦးေရ အေရအတြက္ကို ျမႇင့္တင္သြားရန္။

၉။ ရဲအရာရွိမ်ား၊ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈေပးသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ရေသာ အျခားေသာ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားအား ကေလးႏွင့္ က်ား-မေရးရာ အျမင္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္။

၁၀။ တႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စံနစ္ကို ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ညီမွ်စြာရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာ စံုလင္ျပည့္၀စြာသံုးစြႏဲိုင္သည့္ လူထုုအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတငြ္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

ယခုသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းသည္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုသာ အဓိက ထားေလ့လာထား ေသာ္လည္း ပဋိပကၡဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ေသာ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္မွ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည့္ အေပၚ အထူးပင္စိုးရိမ္မိပါသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြခဲ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ရႈျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရသည္ ထိုရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေနာ္ဆဲဆဲ၊ တြဖဲက္အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ၁ – (+၉၅ ၉ ၂၅၅၈၁၇၀၉ ၂)

မယ့္စုိးစုိးႏြယ္၊ မူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ – (+၉၅ ၉ ၂၅၄၀၂၂၁၈၀)

တင္တင္ညိဳ၊ မူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ၀င္ – (+၆၆ ၉ ၉ ၃၉ ၃၄၃၁၈)

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။