Report 85 Views

ရွက္ရြံ႕မႈမ်ား ခါးစည္းခံစား မိန္းမသားမ်ား။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရေသာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အမွန္တရားရရွိေစေရး အဟန္႔အတားမ်ား

November 25th, 2017  •  Author: Women's League of Burma  •  1 minute read
Featured image

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားေသာ အစိုးရေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အစိုုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖအ႔ဲြစညး္မ်ား၊ အစအုဖမ႔ဲြ်ားႏငွ ့္အရပသ္ားႏငုုိင္သံားမ်ား၏ လငိပ္ငုိး္ဆငုိရ္ာအၾကမး္ဖကမ္မႈ်ား ဆကလ္ကၿ္ပးီ က်ဴးလြန္ခံေနရသည္ကို စိုုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ကိန္းဂဏာန္းတစ္ခုျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွေတြ႔ရွိေနရပါသည္။1 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ က်ဴးလြန္မႈအမ်ားစုမွာ မုဒိန္းမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။2 မုဒိန္းမႈကို က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊ ေက်းရြာစီမံခန္႔ခြဲေရးအရာ ရမိွ်ားအျပင ္မသိားစတုငြး္မ ွမသိားစ၀ုငမ္်ားပင ္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမွာ အနိမ့္ဆံုုး အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ အသက္မျပည့္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ အထူး ရက္စက္ဆိုးရြားလွသည္ဟု WLB က ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ ထိုဆိုးရြားေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုုက္နာက်င္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္ နလန္ထူလာႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ ပညာေရး ျပတ္ေတာက္ေစမႈမ်ား၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ လူမႈေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ လူ႔အသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားအထိပင္ ခံၾကရသည္။ ရပ္ရြာအတြင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ” ရွိေစရန္ဟု ဆိုကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ ဖံုုးကြယ္ထားျခင္း (သိုု႔မဟုုတ္) ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတိုု႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ တရား၀င္ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ အေရးယေူဆာငရ္ကြေ္သာ ျဖစရ္ပအ္နညး္အက်ဥး္တငြလ္ညး္ က်ဴးလနြခ္ရံသ ူမနိး္ကေလးငယမ္်ားမာွ လထူု ု ေရ႕ွေမာွက ္ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရျခင္း၊ က်ား-မေရးရာ အျမင္မရွိေသာ တရားသူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက ္အထးူစစီဥထ္ားေသာ ေနရာထငုုိခ္ငး္မ်ားမရျိွခငး္၊ တရားေရး စနစ၏္ ယၾုုံကညရ္မႏွႈငွ ့္ထေိရာကမ္မႈရျိွခငး္ စသည ့္အေၾကာငး္ရငး္မ်ားသည ္က်ဴးလနြသ္မူ်ားအား အာဏာ၊ ေငေြၾကး သမ႔ုုိဟတုု ္အဆကအ္သယြေ္ကာင္း မ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကို ေရွာင္လႊဲရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာမ်ား ထပ္မံထိခိုုက္ခံစား ၾကရျပန္သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend