ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္​စီမံကိန္​း၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္​ေခၚမွဳမ်ား

 

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend